Giới hạn phạm vi trước khi chấp nhận hợp đồng

 

Giới hạn phạm vi trước khi chấp nhận hợp đồng

 1. Nếu bên thuê dịch vụ giới hạn phạm vi công việc của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong các điều khoản của dự thảo hợp đồng dịch vụ đảm bảo mà kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cho rằng việc giới hạn này sẽ dẫn đến việc từ chối đưa ra kết luận về thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo thì doanh nghiệp kiểm toán không được chấp nhận hợp đồng dịch vụ đó là hợp đồng dịch vụ đảm bảo, trừ khi pháp luật và các quy định có liên quan khác yêu cầu phải chấp nhận hợp đồng đó (xem hướng dẫn tại đoạn A155(c) Chuẩn mực này).

Thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng

 1. Doanh nghiệp kiểm toán phải thỏa thuận về các điều khoản của hợp đồng với bên thuê dịch vụ. Các điều khoản đã được thống nhất phải được thể hiện chi tiết trên hợp đồng dịch vụ hoặc một hình thức thỏa thuận khác bằng văn bản phù hợp theo pháp luật và các quy định có liên quan (xem hướng dẫn tại đoạn A57 – A58 Chuẩn mực này).
 2. Với hợp đồng nhiều kỳ, định kỳ doanh nghiệp kiểm toán phải đánh giá liệu hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng dịch vụ có làm phát sinh yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung điều khoản của hợp đồng đã ký hay không và liệu có cần thiết phải nhắc lại các điều khoản hiện có của hợp đồng dịch vụ với bên thuê dịch vụ đảm bảo hay không.

Chấp nhận thay đổi điều khoản của hợp đồng

 1. Doanh nghiệp kiểm toán không được đồng ý thay đổi các điều khoản của hợp đồng dịch vụ nếu không có lý do phù hợp cho thay đổi đó. Nếu có thay đổi, doanh nghiệp kiểm toán không được bỏ qua các bằng chứng đã thu thập được trước khi thay đổi (xem hướng dẫn tại đoạn A59 Chuẩn mực này).

Báo cáo dịch vụ đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan

 1. Pháp luật và các quy định có liên quan có thể đặt ra yêu cầu về cách trình bày hoặc ngôn từ cụ thể trong báo cáo dịch vụ đảm bảo. Trường hợp này, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải đánh giá:
 • Liệu đối tượng sử dụng báo cáo dịch vụ đảm bảo có thể hiểu sai kết luận đảm bảo hay không;
 • Liệu các giải thích bổ sung trong báo cáo dịch vụ đảm bảo có thể làm cho đối tượng sử dụng báo cáo dịch vụ đảm bảo hiểu đúng hay không.

Nếu thấy rằng việc giải thích bổ sung trong báo cáo dịch vụ đảm bảo cũng không thể giúp đối tượng sử dụng báo cáo dịch vụ đảm bảo hiểu đúng, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán không được chấp nhận hợp đồng dịch vụ đó, trừ khi pháp luật và các quy định có liên quan khác yêu cầu. Một hợp đồng dịch vụ được thực hiện theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan khác như vậy sẽ không đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo. Vì vậy, kiểm toán viên và doanh ngiệp kiểm toán không được đề cập trong báo cáo dịch vụ đảm bảo là hợp đồng dịch vụ đảm bảo đã được thực hiện theo Chuẩn mực này hoặc các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác (xem thêm quy định tại đoạn 71 Chuẩn mực này).

Kiểm soát chất lượng

vinasc-city-82

Yêu cầu đối với thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ

 1. Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ phải:
 • Là nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán và phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1, hoặc các yêu cầu nghề nghiệp khác hoặc các yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan mà tối thiểu tương đương với Chuẩn mực kiểm soát chất lượng số 1 (xem hướng dẫn tại đoạn A60 – A66 Chuẩn mực này);
 • Có năng lực chuyên môn về kỹ năng và kỹ thuật đảm bảo thông qua đào tạo chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế (xem hướng dẫn tại đoạn A60 Chuẩn mực này);
 • Có đầy đủ năng lực thực hiện đo lường hoặc đánh giá về đối tượng dịch vụ đảm bảo để đảm nhận trách nhiệm đối với kết luận đảm bảo (xem hướng dẫn tại đoạn A67 – A68 Chuẩn mực này).

Phân công nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ đảm bảo

 1. Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ phải đảm bảo (xem hướng dẫn tại đoạn A69 Chuẩn mực này):
 • Những người thực hiện hợp đồng dịch vụ có năng lực chuyên môn và khả năng phù hợp để (xem hướng dẫn tại đoạn A70 – A71 Chuẩn mực này):
 • Thực hiện hợp đồng dịch vụ đảm bảo theo các chuẩn mực phù hợp, pháp luật và các quy định có liên quan;
 • Phát hành báo cáo dịch vụ đảm bảo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của hợp đồng dịch vụ.
  • Kiểm toán viên có thể tham gia vào công việc của các đối tượng sau đây, ở một mức độ nhất định, để đảm nhận trách nhiệm đối với kết luận đảm bảo về thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo:
 • Chuyên gia của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, nếu có sử dụng công việc của chuyên gia (xem hướng dẫn tại đoạn A70 – A71 Chuẩn mực này);
 • Kiểm toán viên khác không phải là thành viên nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ, nếu có sử dụng công việc của kiểm toán viên này (xem hướng dẫn tại đoạn A72 – A73 Chuẩn mực này).

Trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ

 1. Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ chịu trách nhiệm về chất lượng chung của hợp đồng dịch vụ đảm bảo. Các trách nhiệm này bao gồm:
 • Tuân thủ các thủ tục về chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và hợp đồng dịch vụ;
 • Chỉ đạo, giám sát việc lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng tuân theo các chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan;
 • Soát xét công việc thực hiện theo các quy định của doanh nghiệp kiểm toán, soát xét tài liệu, hồ sơ của hợp đồng dịch vụ trong và trước ngày lập báo cáo dịch vụ đảm bảo (xem hướng dẫn tại đoạn A74 Chuẩn mực này);
 • Lưu trữ hồ sơ của hợp đồng dịch vụ bao gồm các bằng chứng cho thấy mục tiêu của hợp đồng đã đạt được và chứng tỏ hợp đồng đã được thực hiện phù hợp theo các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo, pháp luật và các quy định có liên quan;
 • Nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ đã tham khảo ý kiến tư vấn phù hợp cho các vấn đề phức tạp hoặc dễ gây tranh cãi.
 1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ phải duy trì sự cảnh giác đối với các bằng chứng về việc thành viên nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ không tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan thông qua việc quan sát và phỏng vấn khi cần thiết. Trường hợp phát hiện hoặc có dấu hiệu cho thấy việc không tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp thông qua kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp, thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ, sau khi trao đổi với các thành viên khác trong doanh nghiệp, phải xem xét để có biện pháp xử lý phù hợp.
 2. Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ phải xem xét kết quả mới nhất của việc thực hiện quy trình giám sát của doanh nghiệp kiểm toán và các công ty mạng lưới (nếu có), và đánh giá xem liệu bất kỳ khiếm khuyết nào được nêu trong kết quả giám sát đó có thể ảnh hưởng đến hợp đồng dịch vụ đảm bảo hay không.

Soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng dịch vụ

 1. Đối với các hợp đồng dịch vụ đảm bảo mà việc kiểm soát chất lượng là bắt buộc theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan hoặc doanh nghiệp kiểm toán thấy cần thiết phải thực hiện việc soát xét thì:
 • Thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ phải chịu trách nhiệm thảo luận với người soát xét việc kiểm soát chất lượng của hợp đồng dịch vụ về các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ và không đề ngày lập báo cáo dịch vụ đảm bảo trước khi hoàn thành công việc soát xét việc kiểm soát chất lượng của hợp đồng dịch vụ;
 • Người soát xét việc kiểm soát chất lượng hợp đồng dịch vụ phải thực hiện việc đánh giá khách quan về các xét đoán quan trọng và các kết luận của nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ đảm bảo để có thể hình thành báo cáo dịch vụ đảm bảo. Việc đánh giá này bao gồm (xem hướng dẫn tại đoạn A75 Chuẩn mực này):
 • Thảo luận với thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp đồng dịch vụ về các vấn đề quan trọng;
 • Soát xét thông tin về đối tượng dịch vụ đảm bảo và dự thảo báo cáo dịch vụ đảm bảo;
 • Soát xét tài liệu, hồ sơ của hợp đồng dịch vụ đảm bảo được lựa chọn có liên quan đến các xét đoán quan trọng và các kết luận của nhóm thực hiện hợp đồng dịch vụ đảm bảo;
 • Đánh giá các kết luận đưa ra để hình thành báo cáo dịch vụ đảm bảo và xem xét tính hợp lý của dự thảo báo cáo dịch vụ đảm bảo.