Đối tượng lập báo cáo tài chính

VBHN-NHNN 02_TT_2015- quy dinh ve bao cao tai chinh

Đối tượng lập báo cáo tài chính

Tất cả các TCTD đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính.

Điều 17. Hệ thống báo cáo tài chính đối với TCTD

  1. Báo cáo tài chính của TCTD là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở số liệu của toàn hệ thống TCTD (loại trừ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD), bao gồm: Trụ sở chính, Sở giao dịch, các chi nhánh và các đơn vị kế toán trực thuộc hạch toán phụ thuộc (nếu có) của TCTD.
  2. Hệ thống báo cáo tài chính đối với các TCTD bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B 02/TCTD

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B 03/TCTD

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B 04/TCTD

– Thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B 05/TCTD

MỤC 2 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

vinasc-city-63

Điều 18. Báo cáo tài chính hợp nhất

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn TCTD được trình bày như báo cáo tài chính của một TCTD. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con.
  2. Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất đối với các TCTD bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán hợp nhất: Mẫu số B 02/TCTD-HN

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: Mẫu số B 03/TCTD-HN

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất: Mẫu số B 04/TCTD-HN

– Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất: Mẫu số B 05/TCTD-HN

Điều 19. Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất

  1. Tất cả các TCTD có một hoặc nhiều công ty con đều phải lập báo cáo tài chính hợp nhất, ngoại trừ các trường hợp quy định tại đoạn 05 của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25.
  2. Các TCTD là công ty mẹ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất các báo cáo tài chính của tất cả các công ty con ở trong và ngoài nước, ngoại trừ các trường hợp được loại trừ khỏi việc hợp nhất theo quy định tại đoạn 10 của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25.