Chính sách kế toán

08. ISA 260 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Chính sách kế toán

 • Tính phù hợp của chính sách kế toán trong hoàn cảnh cụ thể của đơn vị trong mối tương quan giữa yêu cầu cân đối chi phí cung cấp thông tin và lợi ích có thể thu được của người sử dụng báo cáo tài chính của đơn vị. Trường hợp đơn vị được kiểm toán có các chính sách kế toán khác chấp nhận được, nội dung trao đổi có thể bao gồm việc xác định các khoản mục trên báo cáo tài chính chịu ảnh hưởng từ việc lựa chọn chính sách kế toán quan trọng cũng như các thông tin về chính sách kế toán mà các đơn vị cùng lĩnh vực áp dụng.
 • Việc lựa chọn chính sách kế toán quan trọng lần đầu và thay đổi chính sách kế toán quan trọng, bao gồm việc áp dụng các chuẩn mực kế toán mới. Nội dung trao đổi có thể bao gồm: ảnh hưởng của thời điểm và phương pháp áp dụng sự thay đổi trong chính sách kế toán đến lợi nhuận của đơn vị trong năm hiện tại và các năm tiếp theo; thời điểm thay đổi chính sách kế toán liên quan đến các chuẩn mực toán mới sắp có hiệu lực.
 • Ảnh hưởng của các chính sách kế toán quan trọng trong các lĩnh vực mới hoặc dễ gây tranh cãi (hay các chính sách đặc thù đối với từng ngành nghề, đặc biệt khi không có hướng dẫn chính thức hay thiếu sự đồng thuận).
 • Ảnh hưởng của thời điểm phát sinh các giao dịch trong kỳ kế toán mà các giao dịch này được ghi nhận.

Ước tính kế toán

vinasc-city-16

 • Đối với những khoản mục mà việc sử dụng ước tính kế toán là quan trọng, các vấn đề cần trao đổi được quy định và hướng dẫn tại Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 540,[12] bao gồm:
 • Việc xác định các ước tính kế toán của Ban Giám đốc;
 • Quá trình lập ước tính kế toán của Ban Giám đốc;
 • Rủi ro có sai sót trọng yếu;
 • Dấu hiệu có thể có sự thiên lệch của Ban Giám đốc;
 • Trình bày tính không chắc chắn của các ước tính kế toán trên báo cáo tài chính.

Công bố thông tin trên báo cáo tài chính

 • Các vấn đề và các xét đoán liên quan đưa ra nhằm hình thành các thuyết minh đặc biệt nhạy cảm trên báo cáo tài chính (ví dụ các thông tin công bố liên quan đến ghi nhận doanh thu, tiền lương, tiền thưởng, khả năng hoạt động liên tục, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán và các khoản mục tiềm tàng…).
 • Tính khách quan, nhất quán và rõ ràng của các thuyết minh trên báo cáo tài chính.

Các vấn đề liên quan

 • Ảnh hưởng tiềm tàng đối với báo cáo tài chính từ các rủi ro đáng kể, sự kiện rõ ràng hay không chắc chắn, như các vụ kiện tụng, tranh chấp dở dang, được trình bày trên báo cáo tài chính.
 • Mức độ ảnh hưởng của các giao dịch bất thường đến báo cáo tài chính, bao gồm các khoản mục không phát sinh thường xuyên được ghi nhận trong kỳ và mức độ chi tiết mà các nghiệp vụ này được trình bày trên báo cáo tài chính.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả, bao gồm cơ sở xác định thời gian sử dụng hữu ích cho tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình của đơn vị. Nội dung trao đổi có thể giải thích về cách thức lựa chọn nhân tố ảnh hưởng đến giá trị ghi sổ của các khoản mục và mức độ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính nếu lựa chọn phương pháp khác.
 • Việc sửa chữa các sai sót nhất định, ví dụ chỉ chọn sửa các sai sót dẫn đến khai tăng thu nhập mà không sửa các sai sót dẫn đến khai giảm thu nhập.