Chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái BH

 

Chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái BH

3.1. Khi phát sinh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm, căn cứ vào các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6243)

Có các TK 111, 112, 141, 331,…

3.2. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động kinh doanh nhượng tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6243).

  1. Dự phòng dao động lớn

4.1. Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào các khoản dự phòng dao động lớn phải trích lập theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6245)

Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3523- Dự phòng dao động lớn).

4.2. Căn cứ vào chế độ tài chính, số chi bồi thường của hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm nếu được chi từ quỹ dự phòng dao động lớn, ghi:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả (3523 – Dự phòng dao động lớn)

Có TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6245).

vinasc-city-47

  1. Chi phí các hoạt động kinh doanh khác

5.1. Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí các hoạt động kinh doanh khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí hoạt động kinh doanh khác dở dang đầu kỳ (nếu có) vào bên Nợ TK 624 “Chi phí kinh doanh bảo hiểm”, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6248)

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

5.2. Khi phát sinh các chi phí hoạt động kinh doanh khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm như chi phí làm dịch vụ đại lý giám định tổn thất, đại lý xét giải quyết bồi thường, đại lý yêu cầu người thứ ba bồi hoàn,…, và các chi phí hoạt động kinh doanh khác, ghi:

Nợ TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6248)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

5.3. Cuối kỳ kế toán, chi phí hoạt động kinh doanh khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các chi phí hoạt động kinh doanh khác dở dang cuối kỳ (nếu có) kết chuyển vào bên Nợ TK 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang”, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6248).

5.4. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển giá thành dịch vụ của các hoạt động kinh doanh khác hoàn thành được xác định là bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 624 – Chi phí kinh doanh bảo hiểm (6248).