Các quy định về đạo đức nghề nghiệp liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính

02. ISA 200

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính

 1. Kiểm toán viên phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan, bao gồm cả tính độc lập, liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính (Tham chiếu: Đoạn A14-A17).

Thái độ hoài nghi nghề nghiệp

 1. Kiểm toán viên phải lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán với thái độ hoài nghi nghề nghiệp để nhận biết các trường hợp có thể dẫn đến báo cáo tài chính chứa đựng những sai sót trọng yếu (Tham chiếu: Đoạn A18-A22).

Xét đoán chuyên môn

 1. Kiểm toán viên phải thực hiện các xét đoán chuyên môn trong suốt quá trình lập kế hoạch và tiến hành cuộc kiểm toán báo cáo tài chính (Tham chiếu: Đoạn A23-A27).

Bằng chứng kiểm toán đầy đủ, thích hợp và rủi ro kiểm toán

 1. Để đạt được sự đảm bảo hợp lý, kiểm toán viên phải thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm giảm rủi ro kiểm toán tới một mức thấp có thể chấp nhận được, từ đó cho phép kiểm toán viên đưa ra các kết luận phù hợp làm cơ sở cho việc hình thành ý kiến kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A28-A52).

Thực hiện cuộc kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế

vinasc-car

Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế liên quan đến cuộc kiểm toán

 1. Kiểm toán viên phải tuân thủ tất cả các chuẩn mực kiểm toán quốc tế có liên quan đến cuộc kiểm toán. Một chuẩn mực kiểm toán quốc tế được xác định là có liên quan đến cuộc kiểm toán khi chuẩn mực đó đang có hiệu lực và cuộc kiểm toán có các tình huống đã được quy định và hướng dẫn trong chuẩn mực (Tham chiếu: Đoạn A53-A57).
 2. Kiểm toán viên phải hiểu toàn bộ quy định chung, nội dung chuẩn mực và hướng dẫn áp dụng của từng chuẩn mực kiểm toán để hiểu được mục tiêu và vận dụng một cách phù hợp các yêu cầu của chuẩn mực (Tham chiếu: Đoạn A58-A66).
 3. Trong báo cáo kiểm toán, kiểm toán viên không được tuyên bố đã tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán quốc tế nếu kiểm toán viên không đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của Chuẩn mực này và các chuẩn mực kiểm toán khác có liên quan đến cuộc kiểm toán.

Mục tiêu quy định trong từng chuẩn mực kiểm toán  

 1. Để đạt được mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên, trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải sử dụng các mục tiêu quy định trong từng chuẩn mực kiểm toán liên quan, đồng thời phải xem xét mối liên hệ giữa các chuẩn mực kiểm toán để (Tham chiếu: Đoạn A67-A69):
 • Xác định sự cần thiết phải thực hiện các thủ tục kiểm toán bổ sung ngoài các thủ tục mà chuẩn mực kiểm toán yêu cầu để đạt được các mục tiêu đã quy định trong chuẩn mực kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A70);
 • Đánh giá về tính đầy đủ và thích hợp của các bằng chứng kiểm toán đã thu thập (Tham chiếu: Đoạn A71).

Tuân thủ các quy định có liên quan

 1. Ngoài quy định tại đoạn 23, kiểm toán viên phải tuân thủ tất cả các quy định của từng chuẩn mực kiểm toán quốc tế, trừ khi, xét trên bối cảnh của cuộc kiểm toán đang thực hiện thì:
 • Toàn bộ chuẩn mực kiểm toán đó không liên quan đến cuộc kiểm toán; hoặc
 • Một hoặc một số quy định nào đó là không phù hợp bởi vì quy định đó phải được áp dụng có điều kiện và điều kiện đó lại không tồn tại trong cuộc kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A72-A73).
  1. Trong trường hợp ngoại lệ, nếu kiểm toán viên xét thấy cần thực hiện khác so với một quy định nào đó của một chuẩn mực kiểm toán quốc tế thì kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục kiểm toán thay thế để đạt được mục tiêu đặt ra. Việc thực hiện khác so với một quy định của chuẩn mực chỉ phát sinh khi quy định đó đòi hỏi kiểm toán viên phải thực hiện một thủ tục mà trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc kiểm toán thì thủ tục đó là không hiệu quả hoặc không thể thực hiện được để đạt được mục tiêu đặt ra (Tham chiếu: Đoạn A74).

Không đạt được mục tiêu

 1. Nếu không thể đạt được một mục tiêu quy định trong một chuẩn mực kiểm toán quốc tế thì kiểm toán viên phải đánh giá liệu điều này có gây cản trở cho việc đạt được mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và có dẫn đến yêu cầu kiểm toán viên phải đưa ra ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần hoặc rút khỏi cuộc kiểm toán theo quy định của chuẩn mực kiểm toán quốc tế, pháp luật và các quy định có liên quan hay không. Việc không đạt được mục tiêu là một vấn đề quan trọng cần lưu lại trong hồ sơ kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 230[4] (Tham chiếu: Đoạn A75-A76).