Các loại thuế khác (33382), Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)

Dieu_52_Tai_khoan_333_Thue_va_cac_khoan_phai_nop_nha_nuoc

Các loại thuế khác (33382), Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (3339)

– Khi xác định số lệ phí trước bạ tính trên giá trị tài sản mua về (khi đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng), ghi:

Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).

 

– Khi thực nộp các loại thuế khác (như thuế nhà thầu), phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33382, 3339)

Có các TK 111, 112.

vinasc-city-140

3.11. Kế toán các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiệp

– Khi nhận được quyết định về khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, kế toán phản ánh doanh thu trợ cấp, trợ giá được Nhà nước cấp, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114).

 

– Khi nhận được tiền trợ cấp, trợ giá của Nhà nước, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).