Các cuộc kiểm toán nhiều năm

03. ISA 210 v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Các cuộc kiểm toán nhiều năm (Tham chiếu: Đoạn 13)

 • Kiểm toán viên có thể quyết định không cần lập hợp đồng kiểm toán mới hoặc văn bản thỏa thuận khác cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, kiểm toán viên có thể cần sửa đổi, bổ sung các điều khoản hợp đồng kiểm toán hoặc nhắc lại cho đơn vị được kiểm toán về các điều khoản của hợp đồng kiểm toán hiện tại khi phát sinh các trường hợp sau:
 • Có dấu hiệu cho thấy đơn vị được kiểm toán hiểu sai về mục đích và phạm vi kiểm toán;
 • Có bất kỳ sự thay đổi nào trong các điều khoản của hợp đồng kiểm toán;
 • Có sự thay đổi mới trong thành phần ban quản lý cấp cao của đơn vị;
 • Có sự thay đổi lớn về quyền sở hữu;
 • Có sự thay đổi lớn về bản chất hoặc quy mô hoạt động kinh doanh của đơn vị được kiểm toán;
 • Có sự thay đổi về pháp luật hoặc các quy định;
 • Có sự thay đổi trong khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính mà đơn vị áp dụng để lập báo cáo tài chính;
 • Có sự thay đổi trong các quy định về báo cáo khác.

Chấp nhận thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán

Yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 14)

 • Việc đơn vị được kiểm toán yêu cầu kiểm toán viên thay đổi các điều khoản của hợp đồng kiểm toán có thể xuất phát từ các lý do như: có thay đổi về hoàn cảnh thực tế làm ảnh hưởng đến nhu cầu đối với dịch vụ kiểm toán, có sự hiểu nhầm về nội dung kiểm toán so với yêu cầu ban đầu, hoặc có giới hạn về phạm vi kiểm toán do Ban Giám đốc đơn vị đặt ra hoặc do hoàn cảnh. Theo quy định tại đoạn 14, kiểm toán viên phải xem xét kỹ lưỡng lý do dẫn đến yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán, đặc biệt là đối với những yêu cầu làm giới hạn phạm vi kiểm toán.
 • Yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán có thể được coi là hợp lý nếu xuất phát từ thay đổi về hoàn cảnh thực tế làm ảnh hưởng đến nhu cầu đối với dịch vụ kiểm toán hoặc xuất phát từ sự hiểu nhầm về nội dung kiểm toán so với yêu cầu ban đầu.
 • Ngược lại, yêu cầu thay đổi điều khoản hợp đồng kiểm toán không được coi là hợp lý nếu xuất phát từ những thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không thỏa đáng. Ví dụ khi kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến khoản nợ phải thu và đơn vị được kiểm toán yêu cầu chuyển đổi dịch vụ kiểm toán thành dịch vụ soát xét để tránh báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ hoặc từ chối đưa ra ý kiến.

Yêu cầu chuyển đổi từ dịch vụ kiểm toán thành dịch vụ soát xét hoặc một dịch vụ liên quan khác (Tham chiếu: Đoạn 15)

 • Trước khi đồng ý chuyển đổi từ dịch vụ kiểm toán thành dịch vụ soát xét hoặc một dịch vụ liên quan khác, nếu kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế thì ngoài việc phải thực hiện các hướng dẫn tại đoạn A29-A31, kiểm toán viên có thể cần đánh giá các ảnh hưởng về mặt pháp lý đối với sự chuyển đổi đó.
 • Nếu xét thấy lý do của việc chuyển đổi dịch vụ kiểm toán thành dịch vụ soát xét hoặc một dịch vụ liên quan khác là hợp lý, kiểm toán viên có thể sử dụng kết quả công việc kiểm toán đã thực hiện cho đến ngày chuyển đổi để phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ mới đó, tuy nhiên, các công việc cần thực hiện và báo cáo phát hành phải phù hợp với dịch vụ mới chuyển đổi. Để tránh hiểu nhầm cho người sử dụng báo cáo, báo cáo của dịch vụ mới chuyển đổi này không được tham chiếu đến:

(a)        Hợp đồng kiểm toán ban đầu; hoặc

(b)       Bất kỳ thủ tục nào đã được thực hiện theo hợp đồng kiểm toán ban đầu, trừ khi hợp đồng kiểm toán được thay đổi thành hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước và việc tham chiếu đến các thủ tục đã thực hiện là yêu cầu bắt buộc của báo cáo.

Các vấn đề cần xem xét thêm trong quá trình chấp nhận hợp đồng kiểm toán

The Soul of Kyoto || Japan

Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính được pháp luật và các quy định bổ sung (Tham chiếu: Đoạn 18)

 • Ở một số quốc gia, ngoài các chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính do tổ chức có thẩm quyền hoặc được thừa nhận ban hành, pháp luật và các quy định có thể đặt ra các yêu cầu bổ sung liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Khi đó, theo mục tiêu của chuẩn mực kiểm toán quốc tế, khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng phải bao gồm cả khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính đã xác định và các quy định bổ sung theo yêu cầu của pháp luật, với điều kiện các quy định bổ sung này không mâu thuẫn với khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính đã xác định. Ví dụ, pháp luật và các quy định có thể yêu cầu trình bày thêm các thuyết minh ngoài các yêu cầu của chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính, hoặc pháp luật và các quy định có thể thu hẹp phạm vi những sự lựa chọn có thể chấp nhận được theo các chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính.[18]

Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính theo yêu cầu của pháp luật và các quy định – Các vấn đề khác ảnh hưởng đến việc chấp nhận hợp đồng kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn 19)

 • Pháp luật và các quy định có thể yêu cầu ý kiến kiểm toán phải sử dụng cụm từ “trình bày hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu” hoặc “phản ánh trung thực và hợp lý”, kể cả trong trường hợp kiểm toán viên kết luận rằng khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính được áp dụng theo yêu cầu của pháp luật và các quy định là không thể chấp nhận được. Trong trường hợp này, các thuật ngữ bắt buộc phải sử dụng trong báo cáo kiểm toán có sự khác biệt đáng kể so với quy định của các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (xem đoạn 21).

Báo cáo kiểm toán theo yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định (Tham chiếu: Đoạn 21)

 • Chuẩn mực kiểm toán quốc tế quy định kiểm toán viên không được tuyên bố là đã tuân thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế nếu không đảm bảo tuân thủ toàn bộ các chuẩn mực liên quan đến cuộc kiểm toán.[19] Nếu pháp luật và các quy định có yêu cầu về hình thức và nội dung của báo cáo kiểm toán khác đáng kể so với quy định của chuẩn mực kiểm toán quốc tế và kiểm toán viên xét thấy việc trình bày bổ sung trong báo cáo kiểm toán cũng không thể tránh hiểu lầm, kiểm toán viên cần cân nhắc việc bổ sung trong báo cáo kiểm toán một đoạn nói rằng cuộc kiểm toán đã không được thực hiện theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Trường hợp này, mặc dù kiểm toán viên không được phép tuyên bố là đã thực hiện cuộc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán quốc tế, kiểm toán viên vẫn được khuyến khích áp dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế càng triệt để càng tốt, kể cả các chuẩn mực về báo cáo kiểm toán.

Lưu ý khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công

 • Khi kiểm toán các đơn vị trong lĩnh vực công, các quy định về kiểm toán trong lĩnh vực công có thể có các yêu cầu cụ thể, ví dụ, kiểm toán viên có thể phải báo cáo trực tiếp với lãnh đạo bộ, cơ quan quản lý nhà nước hoặc công chúng nếu đơn vị được kiểm toán có hành vi gây hạn chế phạm vi kiểm toán.