Bổ sung tài khoản 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ

TT 177.2015 HD che do ke toan doi voi BH ngan hang tien gui VN

Bổ sung tài khoản 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ

  1. Nguyên tắc kế toán
  2. a) Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTG Việt Nam. Tài khoản này chỉ sử dụng tại Trụ sở chính mà không sử dụng ở các Chi nhánh.
  3. b) Việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ thực hiện theo quy định của chế độ tài chính đối với BHTG Việt Nam.
  4. c) Quỹ dự phòng nghiệp vụ được hình thành từ các nguồn:

– Thu phí BHTG hàng năm;

– Thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sau khi trích một phần để trang trải chi phí hoạt động của BHTG Việt Nam theo quy định;

– Các khoản tiền chi trả BH không có người nhận được cấp có thẩm quyền xử lý cho phép ghi tăng quỹ dự phòng nghiệp vụ theo quy định;

– Số tiền còn lại (nếu có) từ việc thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG theo quy định;

– Chênh lệch thu, chi hoạt động (lãi) còn lại hàng năm sau khi trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành BHTG Việt Nam theo quy định (nếu có).

  1. d) Quỹ dự phòng nghiệp vụ được sử dụng để chi trả tiền BH cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về BHTG. Quỹ dự phòng nghiệp vụ được ghi giảm trong các trường hợp:

– Chi trả tiền BH cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về BHTG;

– Xóa nợ phí BHTG phải thu của các kỳ trước.

đ) Việc ghi tăng quỹ dự phòng nghiệp vụ được ghi nhận theo số phải thu về phí BHTG và các khoản phải thu khác theo quy định của pháp luật về BHTG phát sinh trong kỳ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Quỹ dự phòng nghiệp vụ được ghi giảm khi có quyết định của Trụ sở chính về chi trả tiền BH cho người gửi tiền hoặc khi có quyết định của cấp có thẩm quyền xóa nợ phí BHTG phải thu của các kỳ trước.

  1. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ

Bên Nợ:

Quỹ dự phòng nghiệp vụ giảm do:

– Chi trả tiền BH cho người gửi tiền;

– Xóa nợ phí BHTG phải thu của các kỳ trước.

Bên Có:

Quỹ dự phòng nghiệp vụ tăng do:

– Thu phí BHTG hàng năm;

– Thu nhập từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi sau khi trích một phần để trang trải chi phí hoạt động của BHTG Việt Nam;

– Các khoản tiền BH không có người nhận;

– Số tiền còn lại (nếu có) từ việc thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG;

– Chênh lệch thu, chi hoạt động (lãi) còn lại hàng năm sau khi trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng ban quản lý điều hành BHTG Việt Nam.

Số dư bên Có: Quỹ dự phòng nghiệp vụ còn lại cuối kỳ.

vinasc-city-18

  1. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

  2. a) Cuối kỳ, kết chuyển số phí BHTG phải thu phát sinh trong kỳ ghi tăng quỹ dự phòng nghiệp vụ:

Nợ TK 3385 – Phí BHTG chờ kết chuyển

Có TK 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ.

  1. b) Kế toán trích lập quỹ dự phòng nghiệp vụ từ thu nhập hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi:

b1) Cuối tháng hoặc quý, căn cứ vào tỷ lệ được phép trích, Trụ sở chính tạm trích một phần từ thu nhập hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để trang trải chi phí hoạt động của BHTG Việt Nam vào thu hoạt động tài chính. Phần thu nhập từ thu nhập hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi còn lại hạch toán vào quỹ dự phòng nghiệp vụ, ghi:

Nợ TK 5151 – Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi

Có TK 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ.

b2) Cuối năm, căn cứ vào số tiền thu được từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của năm, BHTG Việt Nam xác định số được trích vào quỹ dự phòng nghiệp vụ của cả năm sau khi trích một phần để trang trải chi phí hoạt động của BHTG Việt Nam vào thu hoạt động tài chính:

– Nếu số được trích Quỹ dự phòng nghiệp vụ cả năm lớn hơn số đã tạm trích hàng tháng hoặc quý trong năm, thì số chênh lệch ghi tăng quỹ, ghi:

Nợ TK 5151 – Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi

Có TK 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ.

– Nếu số được trích Quỹ dự phòng nghiệp vụ cả năm nhỏ hơn số đã tạm trích hàng tháng hoặc quý trong năm, thì số chênh lệch ghi giảm quỹ, ghi:

Nợ TK 337 – Quỹ dự phòng nghiệp vụ

Có TK 5151 – Thu từ hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.