Áp dụng và tuân thủ các quy định liên quan

 

Áp dụng và tuân thủ các quy định liên quan

 1. Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp phải có hiểu biết về toàn bộ nội dung Chuẩn mực này, kể cả phần hướng dẫn áp dụng để hiểu được mục tiêu của chuẩn mực và áp dụng đúng các quy định của Chuẩn mực này.
 2. Doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ từng quy định của Chuẩn mực này trừ khi các yêu cầu không phù hợp với dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác được doanh nghiệp cung cấp (Tham chiếu: Đoạn A1).
 3. Các quy định được xây dựng để giúp doanh nghiệp kiểm toán đạt được mục tiêu quy định trong Chuẩn mực này. Và việc áp dụng đúng các quy định của Chuẩn mực này sẽ cung cấp đầy đủ cơ sở nhằm đạt được mục tiêu đó. Tuy nhiên, do hoàn cảnh thực tế có thể thay đổi và khó dự đoán, doanh nghiệp kiểm toán phải xem xét liệu có các vấn đề hoặc hoàn cảnh cụ thể nào yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán xây dựng các chính sách và thủ tục khác ngoài các chính sách và thủ tục được quy định tại Chuẩn mực này nhằm đạt được mục tiêu đề ra hay không.

Các yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng

 1. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm các chính sách và thủ tục cho từng yếu tố sau:
 • Trách nhiệm của Ban Giám đốc về chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán;
 • Các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan;
 • Chấp nhận và duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng dịch vụ cụ thể;
 • Nguồn nhân lực;
 • Thực hiện hợp đồng dịch vụ;
 • Giám sát.
  1. Doanh nghiệp kiểm toán phải quy định bằng văn bản các chính sách và thủ tục và phải phổ biến các chính sách và thủ tục này cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp (Tham chiếu: Đoạn A2-A3).

Trách nhiệm của người lãnh đạo đối với chất lượng trong doanh nghiệp kiểm toán

vinasc-city-26

 1. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục để đẩy mạnh văn hóa nội bộ trên cơ sở nhận thức rằng chất lượng là cốt yếu khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ. Các chính sách và thủ tục đó phải yêu cầu Tổng Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người có chức danh tương đương) hoặc Hội đồng thành viên (hoặc tương đương trong phạm vi phù hợp) của doanh nghiệp kiểm toán chịu trách nhiệm cao nhất đối với hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp (Tham chiếu: Đoạn A4-A5).
 2. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục để bất cứ cá nhân nào được Tổng Giám đốc doanh nghiệp hoặc Hội đồng thành viên giao trách nhiệm điều hành hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp cũng có đầy đủ kinh nghiệm và khả năng thích hợp, và có quyền hạn cần thiết để thực hiện trách nhiệm đó (Tham chiếu: Đoạn A6).

Các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan

 1. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục để có sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp kiểm toán và cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan (Tham chiếu: Đoạn A7-A10).

Tính độc lập

 1. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục để có sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp kiểm toán, cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp và nếu cần thiết, các đối tượng khác phải tuân thủ các quy định về tính độc lập (kể cả các cán bộ, nhân viên của công ty mạng lưới) sẽ duy trì được tính độc lập cần thiết theo các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan. Các chính sách và thủ tục đó cho phép doanh nghiệp kiểm toán (Tham chiếu: Đoạn A10):
 • Phổ biến các yêu cầu về tính độc lập cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp và khi cần thiết, cho các đối tượng khác phải tuân thủ các quy định về tính độc lập; và
 • Xác định và đánh giá các trường hợp và các mối quan hệ có thể đe dọa đến tính độc lập, và có biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm sự đe dọa đó xuống mức có thể chấp nhận được bằng cách sử dụng các biện pháp bảo vệ hoặc nếu cần thiết, rút khỏi hợp đồng dịch vụ nếu việc đó được pháp luật và các quy định cho phép.
  1. Các chính sách và thủ tục đó phải yêu cầu (Tham chiếu: Đoạn A10):
 • Các chủ phần hùn phụ trách hợp đồng dich vụ cung cấp cho doanh nghiệp kiểm toán các thông tin cần thiết liên quan đến hợp đồng dịch vụ, bao gồm phạm vi dịch vụ để cho phép doanh nghiệp kiểm toán đánh giá tác động tổng thể, nếu có, đối với các yêu cầu về tính độc lập;
 • Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo ngay cho doanh nghiệp kiểm toán về các trường hợp và mối quan hệ có thể đe dọa đến tính độc lập để doanh nghiệp có biện pháp phù hợp; và
 • Tích lũy và trao đổi thông tin có liên quan với cán bộ, nhân viên phù hợp của doanh nghiệp kiểm toán để:
 • Doanh nghiệp kiểm toán và các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp có thể xác định liệu họ có đáp ứng được các yêu cầu về tính độc lập hay không;
 • Doanh nghiệp kiểm toán có thể duy trì và cập nhật hồ sơ liên quan đến tính độc lập; và
 • Doanh nghiệp kiểm toán có thể có biện pháp thích hợp đối với những nguy cơ đã xác định đe dọa đến tính độc lập cao hơn mức chấp nhận được.
  1. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục để có sự đảm bảo hợp lý rằng doanh nghiệp được thông báo về các trường hợp vi phạm quy định về tính độc lập, và có các biện pháp thích hợp để giải quyết các trường hợp vi phạm đó. Các chính sách và thủ tục này phải bao gồm các quy định sau (Tham chiếu: Đoạn A10):
 • Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán phải thông báo ngay cho doanh nghiệp kiểm toán về các trường hợp vi phạm tính độc lập mà họ biết;
 • Doanh nghiệp kiểm toán phải trao đổi ngay các trường hợp vi phạm chính sách và thủ tục phát hiện được với:
 • Chủ phần hùn phụ trách hợp đồng dịch vụ, để người này sẽ cùng với doanh nghiệp kiểm toán xử lý vi phạm;
 • Các cán bộ, nhân viên có liên quan khác trong doanh nghiệp kiểm toán và trong mạng lưới nếu cần thiết cũng như các đối tượng khác phải tuân thủ các quy định về tính độc lập; và
  • Chủ phần hùn phụ trách hợp đồng dịch vụ và các cá nhân khác được đề cập tại đoạn 23(b)(ii) Chuẩn mực này phải trao đổi ngay với doanh nghiệp kiểm toán, nếu cần thiết, về các biện pháp đã thực hiện để giải quyết vấn đề nhằm giúp doanh nghiệp kiểm toán xác định liệu có phải thực hiện thêm các biện pháp khác hay không.
   1. Ít nhất một năm một lần, doanh nghiệp kiểm toán phải thu thập xác nhận bằng văn bản về việc tuân thủ các chính sách và thủ tục của doanh nghiệp về tính độc lập từ tất cả các cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp là đối tượng phải tuân thủ các quy định về đạo đức liên quan đến tính độc lập (Tham chiếu: Đoạn A10-A11).
   2. Doanh nghiệp kiểm toán phải xây dựng các chính sách và thủ tục (Tham chiếu: Đoạn A10):
  • Đặt ra các tiêu chí xác định sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ nhằm giảm nguy cơ từ sự quen thuộc xuống mức có thể chấp nhận được khi giao trách nhiệm cho một cán bộ cấp cao thực hiện một hợp đồng dịch vụ đảm bảo trong một thời gian dài;
  • Đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính của các tổ chức niêm yết, yêu cầu phải luân chuyển chủ phần hùn kiểm toán, các cá nhân chịu trách nhiệm soát xét việc kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán và các đối tượng khác cần luân chuyển nếu cần thiết, sau một thời gian nhất định theo các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan (Tham chiếu: Đoạn A12-A17).