Tài khoản 509 – Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng

 

Tài khoản 509 – Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thanh toán khác bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ (ngoài những khoản thanh toán đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp) giữa các tổ chức tín dụng

Bên Nợ ghi: – Số tiền phải thu Tổ chức tín dụng khác.
– Số tiền trả cho Tổ chức tín dụng khác.
Bên Có ghi: – Số tiền phải trả cho Tổ chức tín dụng khác.
– Số tiền Tổ chức tín dụng khác trả.
Số dư Nợ: – Phản ảnh số tiền còn phải thu Tổ chức tín dụng khác.
Số dư Có: – Phản ảnh số tiền còn phải trả cho Tổ chức tín dụng khác.
Hạch toán chi tiết: – Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 51 – Thanh toán chuyển tiền

Tài khoản 511 – Chuyển tiền năm nay của đơn vị chuyển tiền

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

5111 – Chuyển tiền đi năm nay

5112 – Chuyển tiền đến năm nay

5113 – Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý

Tài khoản 5111 – Chuyển tiền đi năm nay

Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi năm nay chuyển tới Trung tâm thanh toán.

Bên Nợ ghi : – Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Nợ.
Bên Có ghi : – Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Có.
  – Số tiền chuyển theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đã chuyển.
Số dư Nợ : – Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.
Số dư Có : – Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ.
Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 5112 – Chuyển tiền đến năm nay

vinasc-phong-canh

Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm nay do Trung tâm thanh toán chuyển.

Bên Nợ ghi: – Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Có.
  – Số tiền chuyển đến theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.
Bên Có ghi: – Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Nợ.
Số dư Nợ : – Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Nợ.
Số dư Có: – Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.
Hạch toán chi tiết: – Mở 1 tài khoản chi tiết.