acconting-servicesVinasc是專業提供給在越南之公司關於記賬會計與稅務咨詢等服務的單位

VINASC會計及稅務咨詢有限公司(“VINASC”)遵守關於提供服務之條件及實施稅務咨詢及會計服務基於第72/2007號通知書。

VINASC是一家專提供專業會計及稅務咨詢服務之公司,獲得了胡志明市投資計劃廳核發之企業注冊證書,編號為0312629523。VINASC公司也獲得稅務總局、胡志明市稅局根據財政部頒布第117/2012號通知書指引關於稅務手續辦理服務行業來簽發具備稅務手續辦理服務的經營條件的證書。

VINASC公司中的人員包括多個高級會計服務,曾經在頂端審計,會計服務和稅務咨詢公司多年從事稅務咨詢工作經驗。Vinasc對服務質量和專業工作態度有一定自信度和保證其服務效果,贏得了眾多客戶的信賴。

VINASC會計服務的目標為不斷提高服務質量,盡量給客戶提供最佳的財政方案和最優化稅務方案,从而提升各部门,办公室的工作效果另外还提高客户公司的整个运行系统的效果。

VINASC公司感謝每一位客戶對我們的信任,也想向客戶未來業務的發展表達支持和貢獻的期望。

給予在越南的公司之會計服務,記賬服務及稅務咨詢服務:

 • 會計服務
 • 記賬服務
 • 會計長服務
 • 稅務申報服務
 • 稅務結算服務

給予在越南的公司之審計服務及轉讓定價服務:

 • 財務報表審計服務
 • 財務報表查閱服務
 • 獨立審計服務
 • 轉讓定價服務

給予在越南的公司之法律咨詢服務:

 • 企業成立服務 (辦理投資證書,經營執照等手續之服務)
 • 調整企業信息之服務;
 • 給在越南工作的外國人辦理工作許可證之服務
 • 企業、分公司、代表處之解散服務
The Soul of Kyoto || Japan

Tài khoản 401- Phát hành tiền

TT 19_2015_TT-NHNN_He thong tai khoan ngan hang Tài khoản 401- Phát hành tiền Tài khoản này phản ánh số tiền cotton, tiền polymer, tiền kim loại đã công bố lưu hành để phát hành hoặc dã được phát hành vào lưu thông. Việc hạch toán các tài khoản này phải tuân thủ theo các quy định của Chính phủ và NHNN về phát hành tiền. Chênh lệch giữa số dư Có tài khoản này với số dư Nợ các tài khoản 101001; 101002 sẽ phản ánh số tiền mặt đangRead More

Chi tiết
vinasc-giay-phep-cho-nguoi-lao-dong

Tài khoản 320- Phải thu từ hoạt động ủy thác

TT 19_2015_TT-NHNN_He thong tai khoan ngan hang Tài khoản 320- Phải thu từ hoạt động ủy thác Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền phải thu từ hoạt động ủy thác của NHNN. Tài khoản 320 có các tài khoản cấp II sau: 320001- Phải thu lãi từ hoạt động ủy thác 320999- Phải thu khác từ hoạt động ủy thác Bên Nợ: – Số tiền phải thu từ hoạt động ủy thác của NHNN; Bên Có: – Số tiền phải thu đã được khách hàng thanh toán;Read More

Chi tiết
vinasc-hue

Tài khoản 318002- Chi phí in đúc tiền chờ phân bổ

TT 19_2015_TT-NHNN_He thong tai khoan ngan hang Tài khoản 318002- Chi phí in đúc tiền chờ phân bổ Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản đã chi về in, đúc tiền chờ phân bổ của NHNN. Các khoản chi phí in, đúc tiền của NHNN không được hạch toán ngay vào chi phí mà được phân bổ dần vào chi phí theo quy định. Bên Nợ: – Các khoản đã chi về in, đúc tiền chờ phân bổ; Bên Có: – Chi phí in, đúc tiền được phânRead More

Chi tiết