Xuất khẩu khoáng sản không cần xác nhận của CQHQ cửa khẩu nhập

Ngày 08/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu. dịch vụ kế toán

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2016/TT-BCT về quy định xuất khẩu khoáng sản như sau:

– Bỏ cụm từ “có xác nhận của cơ quan Hải quan cửa khẩu nhập khẩu” tại khoản 2 Điều 1.

– Thay cụm từ “Bản sao có chứng thực theo quy định” bằng cụm từ “Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu” tại khoản 3 Điều 1.

Như vậy, từ ngày Thông tư 28 có hiệu lực thì khoáng sản nhập khẩu sau đó đem xuất khẩu thì không cần chứng minh nguồn gốc bằng xác nhận của Hải quan cửa khẩu nhập thể hiện tại tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu. dịch vụ kế toán

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 28/2017/TT-BCT (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018).