XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI (TT)

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI (TT)

vinasc-city-59

Hành vi vi phạm về hợp đồng giao kết từ xa

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi giao kết hợp đồng
từ xa với người tiêu dùng đối với một trong các trường hợp sau đây:
a) Không cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định;
b) Không hoàn lại tiền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tiêu dùng tuyên bố đơn
phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đã giao kết hoặc không trả lãi đối với khoản tiền chậm trả
cho người tiêu dùng theo quy định;
c) Hạn chế hoặc cản trở người tiêu dùng đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng đã
giao kết trong thời hạn mười ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng trong trường hợp tổ chức, cá
nhân kinh doanh cung cấp không đúng, không đầy đủ thông tin theo quy định;
d) Buộc hoặc yêu cầu người tiêu dùng phải trả chi phí để được phép thực hiện việc chấm
dứt hợp đồng đã giao kết ngoại trừ chi phí đối với phần hàng hóa, dịch vụ đã được người tiêu
dùng sử dụng.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm
b và d Khoản 1 Điều này.”
29. Bổ sung Điểm e và g Khoản 1 Điều 74 như sau:
“e) Không giải thích đầy đủ, chính xác cho người tiêu dùng về điều kiện của hợp đồng,
các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ sẽ giao dịch với người tiêu dùng;
g) Hợp đồng bán hàng tận cửa không được lập thành văn bản và giao cho người tiêu dùng
một bản theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”
30. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 75 như sau:
“a) Không cung cấp cho người tiêu dùng Giấy tiếp nhận bảo hành trong đó ghi rõ thời
gian thực hiện bảo hành;”