VINASC:MỘT SỐ LƯU Ý VỀ SỬA ĐỔI VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200

Vinasc

Dịch vụ kế toán Vinasc

Dịch vụ kế toán Vinasc giới thiệu một số lưu ý về sửa đổi về lập Báo cáo tài chính theo TT200

1. Đối tượng, trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tài chính

Việc ký Báo cáo tài chính phải được thực hiện theo luật kế toán.
Đối với đơn vị không tự lập Báo cáo tài chính mà thuê dịch vụ kế toán lập Báo cáo tài chính, người hành nghề thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người hành nghề dịch vụ kế toán cá nhân phải ghi rõ chứng chỉ hành nghề của cá nhận đó.

2. Kỳ lập Báo cáo tài chính

Đơn vị kế toán phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

3. Thời điểm nộp Báo cáo tài chính

Đối với doanh nghiệp Nhà nước:
• Đối với Báo cáo tài chính quý: Doanh nghiệp độc lập chậm nhất 20 ngày; Công ty mẹ, Tổng công ty chậm nhất 45 ngày;
• Báo cáo tài chính năm: Doanh nghiệp độc lập chậm nhất 30 ngày; Công ty me, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất 90 ngày;

Đối với doanh nghiệp khác:
• Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh: Chậm nhất là 30 ngày;
• Đối với các đơn vị kế toán khác: chậm nhất 90 ngày.

4. Sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài Chính

Thông tư này hướng dẫn bổ sung phương pháp tính lãi có bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu trong đó yêu cầu các khoản trích cho quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ được trừ khỏi lợi nhuận sau thuế phân bổ cho các cổ động.

Một số chỉ tiêu, và tên gọi trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cụ thể trong thông tư này.

Đồng thời, những doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục phải sử dụng biểu mẫu riêng về Bảng cân đối kế toán cũng như Thuyết minh báo cáo tài chính được quy định rõ trong thông tư.

5. Các quy định mới về Thuyết minh báo cáo tài chính.

Thông tư 200 yêu cầu doanh nghiệp trình bày một số thuyết minh mới như sau:
• Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường và khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính;
• Phải trình bày chi tiết đối tượng khách hàng, nhà cung cấp đối với các khoản có giá trị chiếm trên 10% tổng số dư
• Thuyết minh về chính sách kế toán như sau: Các loại tỷ giá áp dụng; nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính, hợp đồng hợp tác kinh doanh, trái phiếu…..