VINASC: Mẫu báo cáo xác định giá thị trường của giao dịch liên kết| Chống chuyển giá

Vinasc giới thiệu mẫu hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ( hay báo cáo chống chuyển giá)

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

 

PHẦN 1: TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Mục tiêu của Hồ sơ: Phân tích các giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết
2. Thông tin cơ bản: Về các giao dịch liên kết của Công ty phát sinh trong năm.
3. Phân tích chức năng:
4. Lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá thị trường phù hợp nhất:
5. Kết luận: Công ty đã ghi nhận theo giá thị trường cho các giao dịch liên kết phát trong trong năm tài chính.

PHẦN 2: KHÁI QUÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG:

1. Cơ sở pháp lý của Việt Nam về xác định giá thị trường
2. Hướng dẫn xác định giá thị trường của OECD

PHẦN 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

1. Công ty TNHH BBC (“BBC”)
2. Công ty TNHH ABC (“ABC”)
3. Công ty TNHH CBC (“CBC”)
4. Công ty TNHH DBC (“DBC”)
5. Các giao dịch được xem xét

PHẦN 4: PHÂN TÍCH NGÀNH

1. Tổng quan về ngành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên toàn cầu
2. Tổng quan ngành sản xuất kinh doanh trên thị trường Châu Á-Thái Bình Dương

PHẦN 5: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG

1. Giới thiệu
2. Phân tích chức năng của Vinasc trong các Giao dịch được xem xét
3. Tài sản được sử dụng bởi Vinasc
4. Rủi ro

PHẦN 6: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

PHẦN 7: PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

1. Giới thiệu
2. Đặc điểm của Vinasc

PHẦN 8: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

1. Chọn phương pháp so sánh lợi nhuận là phương pháp xác định giao dịch liên kết phù hợp nhất
2. Lựa chọn tỷ suất sinh lời (“PLI”)
3. Loại bỏ các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết khác

PHẦN 9: PHÂN TÍCH KINH TẾ

1. Quy trình tìm kiếm
2. Đánh giá các công ty tương đương có khả năng so sánh
3. Đánh giá thêm thông tin qua mạng Internet
4. Phân tích tài chính và kết quả
5. Kết luận

PHỤ LỤC A – ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐƯỢC CHỌN2

PHỤ LỤC B – DỮ LIỆU TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY ĐƯỢC CHỌN

PHỤ LỤC C – BIỂU ĐỒ LOẠI TRỪ 2