VINASC: Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ theo Thông tư 200 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Kế toán các giao dịch bằng ngoại tệ theo Thông tư 200 – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

1. Kế toán – Tỷ giá hối đoái:

Thông tư 200 quy định tỷ giá giao dịch thực tế được sử dụng trong mọi trường hợp hạch toán giao dịch bằng ngoại tệ. Cụ thể thông tư 200 đưa ra các định nghĩa về tỷ giá giao dịch thực tế như sau:

• Góp vốn: Ghi nhận theo tỷ giá mua của ngân hàng nơi mà doanh nghiệp mở tài khoản vốn góp;
• Thu tiền: Ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế
• Chi tiền: Ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động
• Ghi nhận nợ phải thu: Ghi theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi chỉ định khách hàng thanh toán.
• Ghi nhận nở phải trả: Áp dụng theo tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch phát sinh.

2. Kế toán – Đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy định như sau:

• Tiền mặt: Ghi nhận theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.
• Tiền gửi ngân hàng: Ghi nhận theo tỷ giá mua ngoại tệ của từng ngân hàng thương mại mở tài khoản ngoại tệ.
• Nợ phải thu: Ghi nhận theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.
• Nợi phải trả: Ghi nhận theo tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch.
Thông tư 200 hướng dẫn kế toán các khoản trả trước cho người bán, người mua trả tiền trước, chi phí trả trước, các khoản đặt cọc và các khoản doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ nhưng dự kiến không thanh toán bằng tiền thì không phải đánh giá theo tỷ giá cuối kỳ. Các khoản này được coi là khoản mục phi tiền tệ.

3. Kế toán – Chênh lệch tỷ giá:

Theo Thông tư 200, Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá đều được phản ánh ngay vào tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính hoặc Tài khoản 635 – Chi phí tài chính tại thời điểm phát sinh.

Riêng khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, quốc phòng được tập hợp, phản ánh trên Tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá và được phân bổ dần vào tài khoản 515 hoặc Tài khoản 635 khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Do đó, kế toán đối với doanh nghiệp không phải thuộc đối tượng nêu trên, khi áp dụng Thông tư 200 lần đầu, doanh nghiệp nào chưa phân bổ hết các khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện trong giai đoạn trước hoạt động phải kết chuyển toàn bộ số dư còn lại vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.