VINASC: Hướng dẫn cách lập Mẫu số 04| Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo Nghị định 20/2017

PHỤ LỤC 02

HƯỚNG DẪN MẪU SỐ 04 BÁO CÁO LỢI NHUẬN LIÊN QUỐC GIA

A. Kỳ tính thuế: Ghi thông tin tương ứng với kỳ tính thuế của Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

B. Thông tin chung của người nộp thuế: Từ chỉ tiêu [01] đến chỉ tiêu [10] ghi thông tin tương ứng với thông tin đã ghi tại Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp.

C. Mục I. Tổng quan về hoạt động phân bổ thu nhập, thuế và hoạt động kinh doanh theo quốc gia cư trú:

– Chỉ tiêu Quốc gia: Ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ nơi công ty mẹ tối cao và các bên liên kết là đối tượng cư trú.

+ Trường hợp công ty mẹ tối cao và bên liên kết cư trú thuế ở nhiều nước thì phải thực hiện xác định nơi cư trú thuế theo hướng dẫn của Hiệp định thuế liên quan.

+ Trường hợp bên liên kết không xác định được đối tượng cư trú thì ghi nước hoặc vùng lãnh thổ có trụ sở điều hành thực tế theo Hiệp định thuế.

– Chỉ tiêu Doanh thu: Ghi Tổng các khoản thu từ hoạt động kinh doanh của các bên liên kết thuộc tập đoàn và không bao gồm các khoản thu từ lợi nhuận sau thuế được chia từ các bên liên kết, cụ thể:

+ Bên độc lập: Ghi tổng các khoản thu của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú thu được từ các bên độc lập.

+ Bên liên kết: Ghi tổng các khoản thu của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú thu được từ các bên liên kết khác.

– Chỉ tiêu Tổng doanh thu: Ghi tổng giá trị doanh thu tại cột Bên độc lập cộng (+) giá trị doanh thu tại cột Bên liên kết.

– Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế: Ghi tổng thu nhập (lãi/lỗ) trước thuế của các bên liên kết thuộc tập đoàn có nghĩa vụ kê khai thuế tại mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ nơi cư trú.

– Chỉ tiêu Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Ghi tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc loại thuế có tính chất tương tự) mà bên liên kết thuộc tập đoàn phải nộp được xác định phù hợp với luật pháp tại nơi cư trú và số phải nộp tại các nước, vùng lãnh thổ khác nơi cư trú.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định căn cứ chế độ kế toán theo cơ sở tiền mặt hoặc cơ sở dồn tích theo quy định tại nơi cư trú của bên liên kết và ghi chú phương pháp sử dụng nếu xác định theo cơ sở tiền mặt.

– Chỉ tiêu Thuế thu nhập đã nộp: Ghi tổng số thuế thu nhập đã nộp trong năm báo cáo của tất cả các bên liên kết thuộc tập đoàn.

Trường hợp các bên liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài (hoặc loại thuế có tính chất tương tự) tại nước, vùng lãnh thổ khác nơi cư trú, số thuế nhà thầu này được tính vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp.

– Chỉ tiêu Vốn đăng ký: Ghi tổng số vốn cam kết đầu tư của các bên liên kết thuộc tập đoàn tại nơi cư trú thuế.

– Chỉ tiêu Lợi nhuận lũy kế: Ghi tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các bên liên kết thuộc tập đoàn trong kỳ tính thuế. Trong trường hợp các bên liên kết thuộc tập đoàn có năm tài chính khác nhau thì báo cáo lợi nhuận cập nhật theo kỳ tính thuế đã kết thúc của các công ty con.

– Chỉ tiêu Số lượng nhân viên: Ghi tổng số người lao động công ty con sử dụng trong kỳ.

– Chỉ tiêu Tài sản hữu hình ngoại trừ tiền và các khoản tương đương tiền mặt: Ghi tổng giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình trong kỳ tính thuế của các công ty con thuộc tập đoàn được xác định theo quy định của pháp luật của nước cư trú thuế.

D. Mục II. Danh mục các công ty con của tập đoàn theo nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú

– Chỉ tiêu Quốc gia: Ghi tương tự Chỉ tiêu Quốc gia tại Mục I.

– Chỉ tiêu Các Công ty là đối tượng cư trú ở nước sở tại: Ghi các công ty con của tập đoàn có nghĩa vụ kê khai thuế theo quy định của pháp luật tại nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú.

+ Trường hợp các bên liên kết có cơ sở thường trú tại bên liên kết khác, ghi cơ sở thường trú tương ứng với dòng kê khai tên quốc gia là nước, vùng lãnh thổ nơi cư trú của bên liên kết.

– Chỉ tiêu Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đăng ký kinh doanh nếu khác với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú: Ghi tên của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà các công ty con của tập đoàn đăng ký kinh doanh khác với quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cư trú.

– Chỉ tiêu Các hoạt động kinh doanh: Tập đoàn xác định chức năng hoạt động kinh doanh của các công ty con, đánh dấu “x” vào ô tương ứng theo từng chức năng được liệt kê tại chỉ tiêu “Các hoạt động kinh doanh”. Trường hợp công ty con thực hiện nhiều hơn một chức năng, Công ty mẹ tối cao đánh dấu “x” vào tất cả các ô tương ứng với từng chức năng.

Giao dịch liên kết, tư vấn báo cáo chống chuyển giá