VINASC: Hồ sơ cần chuẩn bị phục vụ cho thanh tra giá chuyển nhượng trong giao dịch liên kết ( chuyển giá)

Vinasc giới thiệu những dữ liệu, tài liệu doanh nghiệp nên chuẩn bị để phục vụ công tác thanh tra giá chuyển nhượng của cơ quan thuế, cụ thể:

1. Giấy chứng nhận đầu tư;

2. Sơ đồ thể hiện các mối quan hệ liên kết trong Tập đoàn, các bên liên kết khác;

3. Thông tin các bên liên kết gồm:

• Tên, quốc gia các các bên có mối quan hệ liên kết;
• Tỷ lệ sở hữu vốn nếu có
• Mối quan hệ liên kết
• Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng tại những quốc gia này

4. Thông tin chi tiết về các giao dịch liên kết:

• Liệt kê chi tiết từng giao dịch liên kết phát sinh ( mua nguyên liệu, máy móc thiết bị, bán hàng, vay….
• Số tiền phát sinh trong giao dịch
Giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng giao dịch

5. Sơ đồ mô tả quy trình sản xuất, kinh doanh và sự tham gia của các bên độc lập, các bên liên kết trong từng khâu của quy trình.

6. Quy trình mua, bán sản phẩm, hàng hoá

7. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

8. Định mức tiêu hao nguyên liệu

9. Bảng kê chi tiết nguyên liệu, máy móc thiết bị, hàng hoá mua từ các bên độc lập và các bên liên kết trong từng năm tài chính

10. Bảng kê chi tiết thể hiện rõ danh mục hàng hoá, sản phẩm bán ra, đơn giá ban cho bên độc lập và bên liên kết trong từng năm tài chính

11. Chứng từ liên quan đến nguyên liệu, sản phẩm, hàng hoá giao dịch với các bên liên kết như : Hợp đồng, đơn đặt hàng, phiếu kiểm nghiệm, tờ khai hải quan, hoá đơn mua hàng…

12. Tờ khai giao dịch liên kết theo mẫu quy định

13. Hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết làm căn cứ kê khai thông tin giao dịch liên kết với cơ quan thuế trong từng năm tài chính

14. Các thông tin công cộng, xu hướng thị trường có liên quan đến hoạt động ngành nghề làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong từng năm tài chính

15. Các tài liệu khác có liên quan tuỳ theo đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp.

16. Bảng tính biên độ giá thị trường trong giao dịch liên kết.

Khi có phát sinh giao dịch liên kết, các doanh nghiệp cần phải:

• Kê khai đầy đủ thông tin về các giao dịch liên kết trên mẫu tờ khai theo quy định và nộp mẫu tờ khai này tới cơ quan thuế cùng với tờ khai Quyết toán thuế TNDN.

• Đảm bảo rằng, các thông tin kê khai là chính xác và có đầy đủ tài liệu chứng minh.

• Chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết từng năm tài chính.