VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ

VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ

vinasc-city-47

Vi phạm quy định về thanh toán liên ngân hàng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không chấp hành đúng quy định về tổ chức thanh toán bù trừ, thanh toán bù trừ,
thanh toán liên ngân hàng;
b) Không trả lại các bộ chứng từ thanh toán bị sai trong ngày làm việc, trừ trường hợp
bất khả kháng;
c) Trả tiền vào tài khoản người nhận sau thời gian quy định;
d) Gửi chứng từ ký quỹ không đúng quy định về thời gian.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không trả lại ngay Lệnh chuyển Có đã bị từ chối hợp lệ; từ chối Lệnh chuyển Nợ
có ủy quyền hợp lệ;
b) Giao cho người không được ủy quyền khởi tạo, truyền các giao dịch qua hệ thống
thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đủ
khả năng chi trả để thanh toán số tiền phải trả vào thời điểm quyết toán cho toàn bộ các Lệnh
thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng trong ngày giao dịch.
4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:
a) Cản trở việc vận hành hệ thống thanh toán bù trừ, thanh toán liên ngân hàng;
b) Để lộ hoặc tiết lộ ra ngoài các thông tin không được phép tiết lộ liên quan đến hệ
thống thanh toán liên ngân hàng.
5. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ việc tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong thời hạn tối đa 01
năm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
6. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp hạn chế hoặc
không cho tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong thời gian chưa khắc phục xong
vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.