VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ (TT)

VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ (TT)

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không trả lời tra
soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện
đúng quy định của pháp luật về thời gian trong thanh toán, chuyển tiền.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Sửa chữa, tẩy xóa không đúng quy định trên các phương tiện thanh toán, chứng từ
thanh toán;
b) Cung cấp, tiết lộ thông tin liên quan đến tiền gửi của chủ tài khoản tại tổ chức cung
ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định
của pháp luật;
c) Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình cung ứng dịch vụ thanh toán,
dịch vụ trung gian thanh toán;
d) Không tuân thủ quy định của pháp luật về sử dụng và ủy quyền sử dụng tài khoản
thanh toán; ký duyệt lệnh thanh toán không đúng thẩm quyền hoặc sử dụng chữ ký điện tử của
người khác;
đ) Mở, sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi cung ứng dịch
vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật.
5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi mở tài khoản
cho khách hàng, sử dụng tài khoản thanh toán không đúng quy định của pháp luật.
6. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:

a) Làm giả phương tiện thanh toán, lưu giữ, chuyển nhượng, sử dụng phương tiện
thanh toán giả;
b) Làm giả chứng từ khi sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán;
c) Vi phạm quy định thanh toán bằng tiền mặt;
d) Phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp.
7. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi che giấu,
thanh toán đối với những khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
8. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a
Khoản 3, các Điểm a, b, d Khoản 6 Điều này.
9. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa
khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 6 và Khoản 7
Điều này;
b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi
vi phạm quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này.