VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ (TT)

VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ (TT)

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về công cụ chuyển nhượng

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi ký vào công cụ
chuyển nhượng không đúng thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Thực hiện không đúng quy định về nghĩa vụ của người chấp nhận quy định tại Điều
22 Luật Các công cụ chuyển nhượng;
b) Nhờ thu qua người thu hộ không đúng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 39
Luật Các công cụ chuyển nhượng.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng khi đã biết công cụ chuyển nhượng này
quá hạn thanh toán hoặc đã bị từ chối chấp nhận, bị từ chối thanh toán hoặc đã được thông
báo bị mất quy định tại Khoản 4 Điều 15 Luật Các công cụ chuyển nhượng;
b) Ký phát séc khi không đủ khả năng thanh toán; phát hành séc sau khi đã bị đình chỉ
quyền phát hành séc.
4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:

a) Giả mạo chữ ký trên công cụ chuyển nhượng;
b) Không thực hiện đúng quy định về in, giao nhận và quản lý séc trắng quy định tại
các Khoản 2, 3 Điều 64 Luật Các công cụ chuyển nhượng.
5. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ việc thực hiện nghiệp vụ phát hành séc trong thời hạn từ 01 tháng đến 03
tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b
Khoản 4 Điều này.
6. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi
phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.