VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ (TT)

VI PHẠM VỀ THANH TOÁN, QUẢN LÝ TIỀN TỆ VÀ KHO QUỸ (TT)

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng
máy giao dịch tự động.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm dứt hoạt động của máy giao dịch tự động không
đúng quy định của pháp luật;
b) Đặt máy giao dịch tự động tại địa điểm mà hệ thống điện cho phòng đặt máy giao
dịch tự động và cho máy giao dịch tự động không đáp ứng quy định để máy giao dịch tự động
nuốt thẻ của khách hàng khi mất điện nguồn đột ngột;
c) Không đăng ký bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương trên địa bàn nơi lắp đặt máy giao dịch tự động trong thời hạn 15 ngày
trước khi thực hiện;
d) Không đăng ký chấm dứt hoạt động máy giao dịch tự động tại địa bàn cũ để thực
hiện đăng ký lắp đặt máy giao dịch tự động tại địa bàn mới trong trường hợp thay đổi địa
điểm máy giao dịch tự động khác địa bàn tỉnh, thành phố;
đ) Không cập nhật những thay đổi thông tin về việc lắp đặt, thay đổi địa điểm, chấm
dứt hoạt động máy giao dịch tự động trên trang thông tin điện tử chính thức của mình;
e) Không đảm bảo thời gian phục vụ khách hàng của hệ thống máy giao dịch tự động;
g) Không báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương trên địa bàn và thông báo rộng rãi cho khách hàng trong trường hợp máy giao dịch tự
động ngừng hoạt động quá 24 giờ;
h) Không duy trì hoạt động bộ phận hỗ trợ khách hàng để khách hàng liên hệ được bất
cứ lúc nào;
i) Không giám sát mức tồn quỹ tại máy giao dịch tự động, không đảm bảo máy giao
dịch tự động phải có tiền để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng theo quy định.
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không đảm bảo các yêu cầu đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trang bị
lần đầu hệ thống máy giao dịch tự động;

b) Không đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật đối với máy giao dịch tự động.