VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ PHÍ CUNG ỨNG DỊCH VỤ

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về nhận tiền gửi

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi nhận tiền gửi
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi nhận tiền gửi
của tổ chức, cá nhân khi không được phép nhận tiền gửi.
Điều 13. Vi phạm quy định về phát hành giấy tờ có giá
1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:
a) Phát hành giấy tờ có giá không đúng một trong các nội dung tại văn bản chấp thuận
của cấp có thẩm quyền;
b) Không thực hiện đúng quy định về đối tượng được mua giấy tờ có giá, điều kiện
phát hành giấy tờ có giá, điều kiện chuyển đổi đối với trái phiếu chuyển đổi.
2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi phát hành giấy
tờ có giá bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong
nước hoặc nước ngoài khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản theo quy
định của pháp luật.
3. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi các giấy tờ có giá đã phát hành và hoàn trả cho khách hàng số tiền theo
mệnh giá và tiền lãi theo mức lãi suất đã được thỏa thuận đối với hành vi vi phạm quy định tại
các Khoản 1, 2 Điều này.

Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không niêm yết công khai lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ theo
quy định;
b) Niêm yết lãi suất huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ không rõ ràng, gây
nhầm lẫn cho khách hàng;

c) Thu các loại phí cung ứng dịch vụ không đúng quy định pháp luật trừ trường hợp
quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 15, Điểm g Khoản 2 Điều 24 Nghị định này.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi áp dụng lãi suất
huy động vốn, mức phí cung ứng dịch vụ cao hơn mức đã niêm yết.
3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy
định về lãi suất huy động vốn; kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh về lãi suất, tiền tệ và
tài sản tài chính khác, trừ hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này và Điểm b
Khoản 6 Điều 24 Nghị định này.