VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động thông tin tín dụng

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đảm bảo
duy trì đủ một trong các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin
tín dụng.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gian lận, giả mạo
các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động
thông tin tín dụng trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận.
3. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi
vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông
tin tín dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.
Điều 20. Vi phạm quy định về thu thập, xử lý thông tin tín dụng
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Thu thập thông tin tín dụng không thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật;
b) Thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay khi chưa được sự đồng ý của khách
hàng, trừ trường hợp thu thập thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm sai lệch
nội dung thông tin tín dụng.
3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thu thập trái
phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.
4. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm quy định tại
Khoản 3 Điều này;
b) Đình chỉ việc thực hiện hoạt động thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến
03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này.
5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thực hiện ngay việc đính chính thông tin sai lệch đối với hành vi vi phạm quy
định tại Khoản 2 Điều này.