VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG (TT)

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG (TT)

vinasc-city-23

Vi phạm quy định về an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
1. Không ban hành hoặc không thực hiện quy định, quy trình bảo mật, an toàn công
nghệ thông tin trong hoạt động thông tin tín dụng.
2. Không lưu giữ thông tin tín dụng về khách hàng vay trong thời hạn tối thiểu 05 năm
kể từ ngày tổ chức hoạt động thông tin tín dụng tiếp nhận được.
Vi phạm quy định về khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi,
cung cấp thông tin tín dụng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Sao chép sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy
định của pháp luật;
b) Sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay quá 05 năm gần nhất để tạo lập sản
phẩm thông tin tín dụng;
c) Không khuyến cáo cho người sử dụng về nguyên tắc, phạm vi sử dụng sản phẩm
thông tin tín dụng.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Sửa đổi sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy
định của pháp luật;
b) Cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng cho tổ chức, cá nhân không liên quan, không
đúng đối tượng.
3. Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng (giấy
phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng) trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng
đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.
4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi
phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.