VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG (TT)

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI VÀ KINH DOANH VÀNG (TT)

vinasc-city-47

Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất vàng
trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy
định.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ;
khối lượng, hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ tại địa điểm giao dịch;
b) Có niêm yết giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ nhưng hình
thức, nội dung niêm yết giá không rõ ràng, gây nhầm lẫn cho khách hàng;
c) Vi phạm trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh
mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán
vàng miếng theo quy định của pháp luật;
d) Mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép
kinh doanh mua, bán vàng miếng;
đ) Thực hiện kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ mà không đáp ứng đủ
điều kiện được phép kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp
luật;
e) Thực hiện gia công vàng trang sức, mỹ nghệ mà không có đăng ký gia công vàng
trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:
a) Kinh doanh mua, bán vàng không đúng quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy
định tại Điểm đ Khoản 2 và Điểm a Khoản 7 Điều này;
b) Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ
các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan;
c) Thực hiện cung ứng dịch vụ bảo quản vàng miếng không đúng quy định của pháp
luật;
d) Thực hiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ khi không đáp ứng, duy trì bảo đảm
các điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.