VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU (TT)

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU (TT)

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi dùng nguồn
vốn khác ngoài vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần không đúng quy định tại
Khoản 1 Điều 103, Khoản 1 Điều 110 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt
động kinh doanh quy định tại Khoản 2 Điều 103 Luật Các tổ chức tín dụng nhưng không
thành lập hoặc mua lại công ty con, công ty liên kết.
3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi mua, nắm giữ
cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác không đúng điều kiện và vượt giới hạn quy định của Ngân
hàng Nhà nước.
4. Phạt tiền từ 250.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:
a) Vi phạm về giới hạn góp vốn, mua cổ phần quy định tại Điều 129 Luật Các tổ chức
tín dụng;
b) Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần quy định tại Điều 135 Luật Các tổ chức
tín dụng.
5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu hồi số vốn sử dụng không đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy
định tại Khoản 1 Điều này;
b) Buộc chuyển nhượng phần vốn góp, mua cổ phần không đúng quy định đối với
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này;
c) Chưa cho chia cổ tức đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này cho đến khi
khắc phục xong vi phạm;
d) Không cho mở rộng phạm vi, quy mô và địa bàn hoạt động trong thời gian chưa
khắc phục xong vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
đ) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi
vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2, 3 Điều này;
e) Đề nghị hoặc yêu cầu cấp có thẩm quyền xem xét, áp dụng biện pháp đình chỉ từ 01
tháng đến 03 tháng hoặc miễn nhiệm chức danh quản trị, điều hành, kiểm soát; không cho
đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài đối với cá nhân vi phạm và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đối với hành vi vi
phạm quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.
Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cách chức và thực hiện các
biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền
của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.