VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về quản trị, điều hành

 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Vi phạm quy định về Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát quy
định tại Điều 43, Điều 44, Điều 62, Khoản 1 Điều 70, Điều 81 Luật Các tổ chức tín dụng;
b) Không duy trì việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;
c) Không tổ chức hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông không đúng quy định.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm
những người không được cùng đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 34 và Khoản 3 Điều 83
Luật Các tổ chức tín dụng.
3. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:
a) Bầu, bổ nhiệm những người không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại các
Khoản 2, 3 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
b) Bầu, bổ nhiệm những chức danh quy định tại Khoản 5 Điều 50 Luật Các tổ chức tín
dụng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm
những chức danh không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 50
Luật Các tổ chức tín dụng.
5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi bầu, bổ nhiệm
những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ
chức tín dụng.
6. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Trong thời hạn tối đa 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính
có hiệu lực, tổ chức tín dụng, chi nhánh, ngân hàng nước ngoài phải tìm người thay thế các
đối tượng được bầu, bổ nhiệm vi phạm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này;
b) Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện quy
định tại Điểm a Khoản này, đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm các đối
tượng được bầu, bổ nhiệm vi phạm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này.