VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH

vinasc-city-59

Vi phạm quy định về ban hành quy định nội bộ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không gửi Ngân
hàng Nhà nước một hoặc một số các văn bản quy định nội bộ theo quy định tại Khoản 3 Điều
93 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không ban hành một hoặc một số các quy định nội bộ quy định tại Khoản 2 Điều
93 Luật Các tổ chức tín dụng;
b) Ban hành quy định nội bộ quy định tại Khoản 2 Điều 93 Luật Các tổ chức tín dụng
có nội dung không đúng quy định của pháp luật;
c) Không ban hành một hoặc một số các quy định nội bộ quy định tại Điều 20 Luật
Phòng, chống rửa tiền.
3. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hủy bỏ ngay quy định nội bộ không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi
vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.
 Vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo
kết quả kiểm toán.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật
Các tổ chức tín dụng;
b) Không thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa
chọn trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.
3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
vi phạm sau đây:
a) Kiểm toán nội bộ không thực hiện những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 41
Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan;
b) Không thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý
kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Luật Các tổ
chức tín dụng.
4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thành
lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát.
5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không xây
dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng.