VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP TÍN DỤNG, NHẬN ỦY THÁC (TT)

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ CẤP TÍN DỤNG, NHẬN ỦY THÁC (TT)

vinasc-city-59

Vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Cập nhật và lưu giữ thông tin giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ
có giá không đúng quy định của pháp luật;
b) Không xác nhận thực hiện giao dịch theo quy định;
c) Lập hợp đồng cho vay, mua lại giấy tờ có giá không đúng hình thức, nội dung theo
quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không thực hiện đúng quy định về thời hạn cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận tiền gửi
và mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá;
b) Không thực hiện thanh toán các giao dịch cho vay, đi vay; gửi tiền, nhận tiền gửi;
mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam qua hệ thống thanh toán điện tử liên
ngân hàng theo quy định của pháp luật;
c) Không thực hiện đúng quy trình mua bán giấy tờ có giá theo quy định.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Chi nhánh của tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch cho vay, đi vay, gửi tiền, nhận
tiền gửi ngoài phạm vi được trụ sở chính của tổ chức tín dụng ủy quyền bằng văn bản;
b) Thực hiện giao dịch cho vay, đi vay tại các điểm giao dịch ngoài trụ sở chính của
các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi
phạm sau đây:
a) Không thực hiện đúng quy định về điều kiện tham gia giao dịch cho vay, đi vay;
mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Không xem xét, đánh giá lại khách hàng theo quy định để xác định lại hạn mức tín
dụng đối với từng khách hàng;
c) Không thực hiện đúng quy định về cung cấp thông tin cho bên cho vay để phục vụ
cho việc đánh giá khách hàng và xác định hạn mức giao dịch.