Ưu đãi thuế, một số vấn đề các doanh nghiệp cần biết| Dịch vụ kế toán Vinasc

Ưu đãi thuế, một số vấn đề các doanh nghiệp cần biết| Dịch vụ kế toán Vinasc

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Câu 2: Công ty thành lập vào ngày 26/06/2007 với số vốn ban đầu là 15 tỷ đồng , công ty đầu tư xây dựng đến quý 4/2012 thì bắt đầu đi vào SX và phát sinh doanh thu (Quy mô 5.000 tấn sản phẩm/năm). dịch vụ kế toán

Từ năm 2012 – 2014 công ty căn cứ vào phần E thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 để xác định ưu đãi thuế TNDN (Đầu tư trong cụm công nghiệp thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại huyện Đức Hòa thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn).

Tháng 09/2016 Cục thuế Long An tiến hành thanh tra tại doanh nghiệp và xác định công ty không đủ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư do không có giấy chứng nhận đầu tư theo quy mô vốn quy định khoản 2c điều 18 thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC.

Tháng 02/2015 công ty tăng vốn lên 80 tỷ và được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư với quy mô nâng công xuất lên 30.000 tấn sản phẩm/năm

Vậy xin hỏi:

1/ Từ năm 2015 công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo nghị định 108/2006/NĐ – CP ngày 22/09/2006 (Có hiệu lực tại thời điểm công ty thành lập) hay nghị định 218/2013/NĐ – CP ngày 26/12/2013 (Có hiệu lực tại thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư)

2/ Trường hợp công ty có được xem là đầu tư mới không? (Do đầu tư trong cụm công nghiệp thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại huyện Đức Hòa thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn) Nhưng chưa hưởng ưu đãi đầu tư

3/ Nếu là đầu tư mở rộng công ty chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì có bị trừ thời gian miễn giảm 3 năm từ 2012-2014 (năm 2012 bắt đầu phát sinh doanh thu) do công ty không đủ điều kiện hưởng ưu đãi không?

Nếu cty chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phần doanh thu tăng thêm sẽ được hưởng ưu đãi thuế vậy phần doanh thu tương đương 5.000 tấn sản phẩm/năm (trước đầu tư mở rộng ) tính thuế thế nào?

4/ Nếu công ty không đạt được quy mô dự án 30.000 tấn sản phẩm/năm như giấy phép đầu tư thì công ty có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không?

Trả lời:
Theo như trình bày nêu trên thì:

1. Từ khi công ty được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư với quy mô nâng công xuất lên 30.000 tấn sản phẩm/năm (năm 2015) công ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo nghị định 218/2013/NĐ – CP ngày 26/12/2013 (Có hiệu lực tại thời điểm công ty được cấp giấy chứng nhận đầu tư)

2. Trường hợp này công ty không được xem là đầu tư mới.

3. Đầu tư mở rộng công ty chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì bị trừ thời gian miễn giảm 3 năm từ 2012 -2014 (năm 2012 bắt đầu phát sinh doanh thu) do công ty không đủ điều kiện hưởng ưu đãi và phần doanh thu tăng thêm sẽ được hưởng ưu đãi thuế; phần doanh thu tương đương 5.000 tấn sản phẩm/năm (trước đầu tư mở rộng) không được ưu đãi thuế

4. Nếu công ty không đạt được quy mô dự án 30.000 tấn sản phẩm/năm như giấy phép đầu tư thì công ty vẫn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định dưới đây (điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC) “Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

– Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

– Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư. dịch vụ kế toán

– Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng.

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu”. dịch vụ kế toán