TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

vinasc-city-59

Trách nhiệm của Bên đi vay

1. Xuất trình chứng từ theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của ngân hàng cung ứng
dịch vụ tài Khoản khi thực hiện các giao dịch liên quan đến Khoản vay nước ngoài; chịu trách
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp.
2. Thực hiện các quy định về khai báo thông tin, báo cáo và bảo mật thông tin theo đúng quy
định tại Thông tư này.
3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp,
khai báo tại Trang điện tử thông qua tài Khoản truy cập của mình, các thông tin, tài liệu cung
cấp kèm theo hồ sơ đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay, các báo cáo gửi đến cơ quan có
thẩm quyền.
4. Tuân thủ các quy định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài tại Thông tư này và các quy định
khác của pháp luật có liên quan khi ký kết thỏa thuận vay nước ngoài và thực hiện Khoản vay
nước ngoài.
Trách nhiệm của Bên bảo lãnh
Bên bảo lãnh sử dụng tài Khoản thanh toán mở tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản của
Bên bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có trách nhiệm:
1. Xuất trình các chứng từ theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của ngân hàng cung
ứng dịch vụ tài Khoản của Bên bảo lãnh.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp.
3. Tuân thủ các quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác của pháp luật có liên quan
khi thực hiện bảo lãnh cho Bên đi vay.