TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN (TT)

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN (TT)

vinasc-city-59

Trách nhiệm của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản

1. Thực hiện việc cung ứng dịch vụ tài Khoản cho các giao dịch liên quan đến Khoản vay
nước ngoài (rút vốn, trả nợ, trả phí, giao dịch liên quan đến bảo lãnh) trên cơ sở:
a) Văn bản xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi Khoản vay nước ngoài (trong trường hợp
Khoản vay phải đăng ký) của cơ quan có thẩm quyền;
b) Thỏa thuận vay và các thỏa thuận khác có liên quan;
c) Các chứng từ chứng minh việc rút vốn, trả nợ do Bên đi vay xuất trình theo yêu cầu của
ngân hàng cung ứng dịch vụ tài Khoản.
2. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu các tài liệu do Bên đi vay và các bên liên quan xuất trình
để đảm bảo các giao dịch chuyển tiền liên quan đến Khoản vay nước ngoài phù hợp với văn
bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi (trong trường hợp Khoản vay phải đăng ký),
thỏa thuận vay và các thỏa thuận khác có liên quan.
3. Cung cấp thông tin chính xác về Khoản vay nước ngoài của Bên đi vay (bao gồm các nội
dung số tiền đã rút vốn, trả nợ; thời gian rút vốn, trả nợ; thông tin tham chiếu thỏa thuận vay,
bên cho vay) tại văn bản xác nhận tình hình thực hiện Khoản vay nước ngoài của Bên đi vay
khi được yêu cầu.

Trách nhiệm của Vụ Quản lý Ngoại hối
1. Chủ trì xây dựng mô hình quản lý thông tin vay, trả nợ nước ngoài thông qua Trang điện
tử.
2. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư này.
3. Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về vay, trả nợ nước ngoài phục vụ công tác xây dựng,
Điều hành chính sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.
4. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam:
a) Xây dựng Tài liệu hướng dẫn người sử dụng, đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Trang
điện tử;
b) Chỉnh sửa và nâng cấp nội dung Trang điện tử để tạo Điều kiện thuận lợi cho người sử
dụng, đảm bảo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được
Chính phủ bảo lãnh;
c) Giải đáp vướng mắc liên quan đến Trang điện tử; tiếp nhận và kịp thời hướng dẫn, xử lý
các vướng mắc, kiến nghị của người sử dụng trong quá trình khai thác, vận hành Trang điện
tử;
d) Hướng dẫn việc đăng ký và cấp tài Khoản truy cập, đăng ký thay đổi thông tin tài Khoản
truy cập cho các đối tượng quy định tại Điểm b và c Khoản 1 Điều 8 Thông tư này.