Tiêu chuẩn chức danh an toàn thông tin hạng I ngành CNTT

Ngày 29/12/2017, Bộ TT&TT ban hành Thông tư 45/2017/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Theo đó, tiêu chuẩn chức danh an toàn thông tin (ATTT) hạng I được quy định như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

– Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ các ngành đúng đào tạo về CNTT trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh ATTT hạng I.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

– Thành thạo nghiệp vụ chuyên ngành về tổ chức, hoạt động của ngành, của địa phương, đơn vị và cơ sở có liên quan đến nhiệm vụ được phân công;

– Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

Riêng viên chức thăng hạng từ chức danh ATTT hạng II lên chức danh ATTT hạng I thì phải đáp ứng thêm những quy định khác. dịch vụ kế toán

Xem chi tiết tại Thông tư 45/2017/TT-BTTTT (có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2018).