Tiếp tục cải cách tiền lương cán bộ, công chức năm 2018

Ngày 29/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2465/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018. dịch vụ kế toán

Theo đó, căn cứ dự toán NSNN năm 2018 được giao, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2018 từ các nguồn sau:

– Một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị;

– Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương, khoản chi cho con người theo chế độ);

– 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết);

– Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang (nếu có).

Ngoài ra, ngân sách trung ương (NSTW) hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương có ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định. dịch vụ kế toán

Quyết định 2465/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.