Thuế thu nhập cá nhân, những câu hỏi trắc nghiệm về thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân, những câu hỏi trắc nghiệm về thuế thu nhập cá nhân

Câu 1 :
Đối với cá nhân đã có nhà ở, đất ở, có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này được áp dụng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân ?

Đúng Sai

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Câu 2 :
Câu nào sau đây là đúng ?

A . Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ.
B . Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (đã bao gồm tiền thuê nhà).
C . Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).
A B C

Câu 3 :
Tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động chi trả hộ: tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) ?

Đúng Sai

Câu 4 :
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là

A . Ngày cuối cùng của kỳ lương.
B . Thời điểm người sử dụng lao động trả tiền lương, tiền công cho người lao động.
C . câu A và B là đúng
A B C

Câu 5 :
Khoản thu nhập nào dưới đây là thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lượng tiền công cá nhân cư trú

A . Thu nhập từ tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn với tiền lượng làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật
B . Thu nhập từ tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả
C . Tiền thù lao dưới các hình thức
A B C

Câu 6 :
Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú trước khi tính thuế TNCN đối với thu nhập từ:

A . Thu nhập từ kinh doanh
B . Thu nhập từ trúng thưởng xổ số
C . Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
D . Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
A B C D

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Câu 7 :
Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% thuộc đối tượng phải khai quyết toán thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế ?

Đúng Sai

Câu 8 :
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì được hoàn thuế của cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế ?

Đúng Sai

Câu 9 :
Hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế ?

Đúng Sai

Câu 10 :
Ông Chương mua căn nhà thứ 2 của mình vào năm 2009, của Cty BĐS Hoàng Gia Luật có đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh giá mua và chi phí có chứng từ hợp pháp là 6,8 tỷ. Năm 2011, do cần tiền nên ông Chương đã chuyển nhượng với giá là 7,8 tỷ. Giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quy định khi chuyển nhượng căn nhà trên là 8,8 tỷ. Ông Chương phải áp dụng thuế suất nào ?

A . 25% tính trên thu nhập chịu thuế
B . 2% tính trên giá chuyển nhượng
C . 2% trên giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
A B C

Câu 11 :
Tiền đóng bảo hiểm theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật bảo hiểm xã hội được trừ vào thu nhập chịu thuế như thế nào là đúng ?

A . Tiền đóng bảo hiểm của năm nào được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.
B . Tiền đóng bảo hiểm được trừ vào thu nhập chịu thuế chưa sử dụng hết sẽ chuyển năm sau.
C . Tất cả đều sai
A B C

Câu 12 :
Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam được miễn thuế khi

A . Nhà ở, đất ở này đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng.
B . Nhà ở, đất ở này được chuyển nhượng lần đầu tiên.
C . Cá nhân chuyển nhượng lần đầu tiên.
D . Tât cả đều sai.
A B C D

Câu 13 :
Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do một cá nhân sáng lập sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), phần thu nhập còn lại có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động đầu tư vốn không ?

A . Không phải nộp thuế TNCN
B . Phải nộp thuế TNCN, nếu rút lợi nhuận ra khỏi công ty
C . Phải nộp thuế TNCN, nếu thành viên góp vốn bán doanh nghiệp hoặc khi đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.
D . Câu B và C đúng
A B C D

Câu 14 :
Tháng 8/2010, ông Chương nhận lương trước thuế (lương NET) là 17,3 triệu đồng. Ông Chương được giảm trừ cho bản thân và 2 người phụ thuộc. Công ty Hoàng Gia Luật trả thay ông Chương phần Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc là 1,2 triệu đồng. Ông Chương được Công ty Hoàng Gia Luật trả thay tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng và thanh toán thẻ hội viên sân gôn là 3 triệu đồng/tháng (có chứng từ hợp lý).
Xác định Thu nhập chịu thuế của ông Chương ?

A . 17,36 triệu
B . 17,30 triệu
C . 23,714 triệu
D . 26,714 triệu
A B C D

Câu 15 :
Tháng 8/2010, ông Chương nhận lương trước thuế (lương NET) là 17,3 triệu đồng. Ông Chương được giảm trừ cho bản thân và 2 người phụ thuộc. Công ty Hoàng Gia Luật trả thay ông Chương phần Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc là 1,2 triệu đồng. Ông Chương được Công ty Hoàng Gia Luật trả thay tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng và thanh toán thẻ hội viên sân gôn là 3 triệu đồng/tháng (có chứng từ hợp lý).
Xác định Thu nhập tính thuế của ông Chương ?

A . 17,3 triệu
B . 10,1 triệu
C . 11 triệu
D . 17,36 triệu
A B C D

Câu 16 :
Tháng 8/2010, ông Chương nhận lương trước thuế (lương NET) là 17,3 triệu đồng. Ông Chương được giảm trừ cho bản thân và 2 người phụ thuộc. Công ty Hoàng Gia Luật trả thay ông Chương phần Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc là 1,2 triệu đồng. Ông Chương được Công ty Hoàng Gia Luật trả thay tiền thuê nhà 5 triệu đồng/tháng và thanh toán thẻ hội viên sân gôn là 3 triệu đồng/tháng (có chứng từ hợp lý).
Xác định số thuế TNCN phải nộp ?

A . 3,36 triệu đồng
B . 1,854 triệu đồng
C . 3,104 triệu đồng
D . Số khác
A B C D

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Câu 17 :
Trong tháng 4 năm 2010, Công ty Hoàng Gia Luật đã khấu trừ thuế TNCN cho các nhân viên đang làm việc tại công ty là 4,5 triệu, đồng thời đã khấu trừ thuế TNCN cho Ông B có thu nhập từ đầu tư vốn vào cty Hoàng Gia Luật là 4 triệu đồng. Công ty Hoàng Gia Luật trong tháng 4 năm 2010 sẽ

A . Không nộp Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN đối với số tiền thuế đã khấu trừ của người lao động đang làm việc tại cty, mà chỉ nộp Tờ khai theo mẫu 03/KK-TNCN đối với số tiền thuế đã khấu trừ cho hoạt động đầu tư vôn của ông B.
B . Không nộp Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN, mà chỉ nộp Tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN.
C . Không phải nộp Tờ khai khấu trừ thuế TNCN, mà phải nộp theo quý.
D . Bắt buộc phải nộp Tờ khai khấu trừ thuế theo mẫu 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN.
A B C D

Câu 18 :
Bà Cao Sài Sang có 2 căn hộ trong chung cư PMH . Năm 2008, Bà Sang vay thế chấp bằng 2 căn hộ trong chung cư PMH của NH ACB số tiền là 5 tỷ, tính đến ngày 30/06/2010 số tiền gốc và lãi Bà sang còn phải trả cho NH ACB là 7,5 tỷ, bà Sang không có khả năng chi trả và bỏ trốn. NH ACB đưa ra toà để phát mãi toàn bộ 2 căn hộ trên với giá mỗi căn là 3,8 tỷ. Ngân Hàng ACB phải nộp thuế TNCN thay cho bà Sang là

A . 76.000 ngàn đồng
B . 152.000 ngàn đồng
C . 75.997 ngàn đồng
D . 146.000 ngàn đồng
E . Không phải nộp
A B C D E

Câu 19 :
Cá nhân cư trú là người nước ngoài, có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức ở nước ngoài chi trả. Hàng tháng phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số
A . 02/KK-TNCN
B . 07/KK-TNCN
C . 03/KK-TNCN
D . 05/KK-TNCN
E . Không phải nộp, vì thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức chi trả có trách nhiệm kê khai.
A B C D E

Câu 20 :
Cá nhân cư trú là người nước ngoài, có thu nhập từ nước ngoài. Khoản thu nhập này có phải chịu thuế TNCN không ?

A . Không phải chịu thuế.
B . Phải chịu thuế khi tính thuế TNCN
C . Được miễn một phần.
D . Tất cả đều sai.
A B C D

Câu 21 :
Văn phòng đại diện công ty Inspect của Nhật bản tại TP.HCM, Trưởng Văn phòng đại diện là ông Fujita, có hợp đồng thuê nhà hợp pháp tại Việt nam là 120 ngày/ năm, nhân viên người Việt nam làm việc cho VPĐD là 5 người. Tất cả mọi người kể cả ông Fujita có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức phải nộp thuế. Hàng tháng VPĐD và Ông Fujita phải nộp Tờ khai thuế theo mẫu

A . Chỉ cần mẩu 02/KK-TNCN là đủ
B . 02/KK-TNC và 03/KK-TNCN
C . 02/KK-TNCN và 04/KK-TNCN
D . 02/KK-TNCN và 05/KK-TNCN
E . 02/KK-TNCN và 07/KK-TNCN
A B C D E

Câu 22 :
Ông Chương, là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do nhiều cơ quan chi trả khác nhau. Ông Chương tự mình kê khai và nộp thuế theo mẫu số:

A . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN
B . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNC
C . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 07/KK-TNCN
D . Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 04/KK-TNCN
E . Hàng tháng không cần phải nộp, mà khi Quyết toán TNCN năm, phải nộp Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 05/KK-TNCN
A B C D E

Câu 23 :
Ông HVL Mitshu đến Việt nam từ ngày 01/06/2009 làm cố vấn cho CLB Bóng đá HGL, đến ngày 31/12/2009 ông Mitshu có mặt tại Việt nam 160 ngày; từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/03/2010 ông ta có mặt tại CLB Bóng đá HGL tổng cộng là 30 ngày. Vậy năm tính thuế thứ nhất của HVL Mitshu được xác định như thế nào, thời hạn chót HVL Mitshu phải nộp Quyết toán thuế TNCN là ngày nào?

A . Từ ngày 01/06/2009 đến hết ngày 31/03/2010 và thời hạn nộp quyết toán chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 31/03/2010.
B . Từ ngày 01/06/2009 đến ngày 31/03/2010 và thời hạn nộp quyết toán chậm nhất là ngày 31/07/2010
C . Chưa phải nộp vì trong năm 2009, HVL Mitshu có mặt ở Việt nam chưa đến 183 ngày.
D . Tất cả đều sai.
A B C D

Câu 24 :
Cá nhân không cư trú được giảm trừ gia cảnh ?

A . Chỉ giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không giảm trừ cho người phụ thuộc.
B . Không được giảm trừ gia cảnh.
C . Được giảm trừ gia cảnh, nhưng phải đăng ký với cơ quan quản lý thuế.
D . Nếu đã có mã số thuế TNCN
A B C D

Câu 25 :
Những khoản thu nhập nào sau đây là thu nhập chịu thuế đối với cá nhân cư trú.

A . Thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; chuyển nhượng bất động sản.
B . Thu nhập từ trúng thưởng; bản quyền; nhượng quyền thương mại; nhận thừa kế; nhận quà tặng.
C . Thu nhập từ chuyển nhượng, thừa kế, chuyển giao tài sản giữa cá nhân trong gia đình.
D . Câu A và B đúng
A B C D

Câu 26 :
Khoản thu nhập nhận được bên ngoài lãnh thổ Việt nam của cá nhân cư trú chịu thuế TNCN đúng hay sai?

Đúng Sai

Câu 27 :
Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú.

A . Là từng lần phát sinh thu nhập
B . Là khi nhận được đầy đủ số tiền thu nhập.
C . Là hằng tháng.
D . Là hằng quý.
A B C D

Câu 28 :
Ông Kỳ có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 20.000 đồng/giờ. Ông Kỳ làm thêm vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ được trả 40.000 đồng/giờ . Xác định thu nhập được miễn thuế của ông Kỳ ?

A . Miễn toàn bộ thu nhập trong ngày nghĩ hoặc ngày lễ
B . Không được miễn
C . 20.000 đ/ giờ
D . 40.000 đ/ giờ
A B C D

Câu 29 :
Thu nhập nào sau đây tính cho từng lần phát sinh ?

A . Thu nhập từ kinh doanh
B . Thu nhập từ tiền công
C . Thu nhập đầu tư vốn
D . Câu A và B đúng
A B C D

Câu 30 :
Cá nhân cư trú là người

A . Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trong đó, ngày đến được tính là một ngày và ngày đi cũng được tính là một ngày. Ngày đến và ngày đi được xác định căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hộ chiếu (hoặc giấy thông hành) của cá nhân đó khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.
B . Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế
C . Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở được đăng ký thường trú, hoặc không được cấp Thẻ thường trú, Thẻ tạm trú theo hướng dẫn nêu trên, nhưng có tổng số ngày thuê nhà theo hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng thuộc đối tượng là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê ở nhiều nơi
D . Có nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,… không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động
E . Tât cả đều đúng
A B C D E

Câu 31 :
Khoản thu nhập nào là thu nhập nhận được từ tiền bản quyền :

A . TN nhận được do chuyển giao các bí quyết kỹ thuật theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.
B . TN nhận được do chuyển nhượng quyền sỡ hữu thương mại.
C . Câu a và b đều đúng.
A B C

Câu 32 :
Khoản thu nhập nào là thu nhập nhận được từ tiền bản quyền :

A . TN do chuyển giao, chuyển nhượng quyền tác giả.
B . TN do chuyển giao, chuyển nhượng quyền sỡ hữu công nghiệp.
C . Câu a và b đều đúng.
A B C

Câu 33 :
Thu nhập từ bản quyền là khoản thu nhập nhận được do :

A . Chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sỡ hữu trí tuệ theo quy định của Luật sỡ hữu trí tuệ
B . Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.
C . Câu a và b đều đúng.
A B C

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân

Câu 34 :
Đối với thu nhập từ trúng thưởng, tổ chức cá nhân trả thưởng nộp tờ khai quyết toán 06/KK-TNCN và bảng kê chi tiết theo mẫu nào sau đây:

A . 06B/BK-TNCN
B . 06C/BK-TNCN
C . 06D/BK-TNCN
D . 07D/BK-TNCN
A B C D

Câu 35 :
Tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai lập hàng tháng (hoặc quý) theo mẫu nào sau đây:

A . 02/KK-TNCN
B . 03/KK-TNCN
C . 04/KK-TNCN
D . 05/KK-TNCN
A B C D

Câu 36 :
Ông Chương trúng thưởng xổ số 1 cặp 10 vé, trị giá 25 triệu/ vé. Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM chi trả cho ông Chương số tiền thưởng là

A . 226 triệu
B . 235 triệu
C . 240 triệu
D . 250 triệu
A B C D

Câu 37 :
Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng là phần giá trị giải thưởng:

A . Trên 15 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng
B . Từ 10 triệu đồng tính theo từng lần trúng thưởng
C . Trên 10 triệu đồng tính cho từng lần trúng thưởng
D . a & c điều sai
A B C D

Câu 38 :
Thu nhập từ trúng thưởng chỉ tính thuế đối với khoản thu nhập cá nhân trúng thưởng nhận bằng:

A . Tiền
B . Hiện vật
C . a & b đều đúng
A B C

Câu 39 :
Cách tính thuế TN từ đầu tư vốn :

A . Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
B . Số thuế TNCN phải nộp = (Giá mua – Giá bán – Chi phí) x Thuế suất
C . Cả a và b đều đúng
A B C

Câu 40 :
Cơ quan chi trả thu nhập từ đầu tư vốn có trách nhiệm :

A . Chi trả toàn bộ thu nhập có được để người nộp thuế đến cơ quan thuế khai báo
B . Cơ quan chi trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào NSNN
C . Cả a và b đều sai
D . Cả a và b đều đúng
A B C D

Câu 41 :
Thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân phải nộp thuế là :

A . Lãi trái phiếu,tín phiếu trừ trái phiếu chính phủ.
B . Lãi tiền gửi tiết kiệm từ Tổ chức tín dụng.
C . Lãi trái phiếu,tín phiếu.

D . Cả a & b đều đúng
A B C D

Câu 42 :
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế với thu nhập từ đầu tư vốn là :

A . Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế
B . Là thời điểm tổ chức, cá nhân xác định số liệu trên sổ sách kế toán
C . Là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập, nộp số tiền thuế TNCN đã khấu trừ
D . Cả a và b đều đúng
A B C D

Câu 43 :
Biểu thuế để tính thuế TN từ đầu tư vốn :

A . Biều thuế lũy tiến từng phần
B . Biểu thuế toàn phần
C . Cả a và b đều sai
A B C

Câu 44 :
Thu nhập để tính thuế TNCN từ đầu tư vốn của cá nhân là :

A . Tiền lãi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vay
B . Lãi từ vốn góp SX-KD, cổ tức (kể cả nhận bằng cổ phiếu)
C . Cả a và b đều sai
D . Cả a và b đều đúng
A B C D

Câu 45 :
Thuế suất để tính thuế TN từ đầu tư vốn :

A . 5%
B . 3%
C . 2%
D . 1%
A B C D

Câu 46 :
Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là :

A . Thu nhập chịu thuế và thuế suất
B . Thu nhập tính thuế và thuế suất
C . Cả a và b đều đúng
D . Cả a và b đều sai
A B C D

Câu 47 :
Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sử dụng đất gắn với kết cấu hạ tầng hoặc công trình xây dựng trên đất là :

A . Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản
B . Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản và tiền hoa hồng (nếu có).
C . Giá chuyển nhượng trừ đi giá vốn của bất động sản và các chi phí thực tế phát sinh có liên quan,có hóa đơn chứng từ theo quy định.
A B C

Câu 48 :
Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là: (thuế thu nhập cá nhân)

A . Thu nhập phải chịu thuế.
B . Thu nhập được miễn thuế
C . Cả 2 câu trên đều sai.
D . Cả 2 câu trên đều đúng.
A B C D

Câu 49 :
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản :

A . Là thời điểm hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng.
B . Là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
C . Cả hai câu trên đều đúng
A B C

Câu 50 :
Anh Nam và chị Liên cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu căn nhà chung duy nhất của 2 vợ chồng tại Phú Mỹ Hưng nhưng chị Liên còn có riêng miếng đất ở tại quận 12. Khi bán căn nhà tại Phú Mỹ Hưng thì :

A . Anh Nam và chị Liên không phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên.
B . Anh Nam và chị Liên phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên.
C . Anh Nam được miễn thuế, chị Liên phải đóng thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà trên.
A B C