Thay đổi hồ sơ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu từ 05/6/2018

Thay đổi hồ sơ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu từ 05/6/2018

Dich-vu-ke-toan 1Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Theo đó, hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu (XK) bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 Phụ lục II của Thông tư này;

– 01 bản chụp hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán;

– 01 bản chính bảng kê lâm sản đối với gỗ nguyên liệu XK theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

– Giấy phép XK hoặc văn bản cho phép XK đối với hàng hóa XK thuộc diện quản lý theo giấy phép (nếu XK một lần: 01 bản chính; nếu XK nhiều lần: 01 bản chính khi XK lần đầu);

– 01 bản chính giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc Giấy thông báo miễn kiểm tra;

– Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện XK hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục XK lô hàng đầu tiên;

– Hợp đồng ủy thác.

Xem thêm tại Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 5/6/2018.