Thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có nghĩa vụ gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2014 thì hiện nay, thành viên của Công ty TNHH hai thành viên trở có những nghĩa vụ sau đây:

Transfer-pricing-services1– Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Tuân thủ Điều lệ công ty.

– Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

– Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

+ Vi phạm pháp luật;

+ Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;

+ Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

– Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Trên đây là nội dung trả lời về nghĩa vụ của thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Doanh nghiệp 2014.