SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM

vinasc-city-59

Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối

Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo
của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ
các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung
gian gồm thu hộ, uỷ thác, đại lý và các trường hợp cần thiết khác được Thủ
tướng Chính phủ cho phép.
 
Mở và sử dụng tài khoản
1. Người cư trú, người không cư trú được mở tài khoản ngoại tệ tại tổ chức
tín dụng được phép. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thu, chi trên
tài khoản ngoại tệ của các đối tượng quy định tại khoản này.
2. Người cư trú là tổ chức tín dụng được phép được mở và sử dụng tài
khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện các hoạt động ngoại hối ở nước ngoài.
3. Người cư trú là tổ chức kinh tế có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước
ngoài hoặc có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để tiếp nhận vốn vay,
để thực hiện cam kết, hợp đồng với bên nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam xem xét, cấp giấy phép mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.
4. Người cư trú là cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, đơn vị lực lượng vũ
trang, đại diện tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã
hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của
Việt Nam ở nước ngoài được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài
theo quy định của pháp luật nước sở tại.
5. Người cư trú là công dân Việt Nam trong thời gian ở nước ngoài được
mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài theo quy định của pháp luật
nước sở tại.