SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM (TT)

SỬ DỤNG NGOẠI HỐI TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM (TT)

vinasc-city-28

Sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân

1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được
quyền cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng được phép và sử dụng
cho các mục đích hợp pháp khác.
2. Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để
gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc và nhận tiền lãi
bằng ngoại tệ tiền mặt.
Sử dụng đồng Việt Nam của người không cư trú      
Người không cư trú là tổ chức, cá nhân có đồng Việt Nam từ các nguồn thu
hợp pháp được mở tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép để sử dụng tại Việt
Nam hoặc mua ngoại tệ để chuyển ra nước ngoài.

Sử dụng đồng tiền của nước có chung biên giới với Việt Nam
Người cư trú là tổ chức, cá nhân có nguồn thu hợp pháp bằng đồng tiền của
nước có chung biên giới với Việt Nam từ các hoạt động xuất khẩu hàng hoá,
dịch vụ và các hoạt động khác được mở tài khoản bằng đồng tiền đó tại tổ chức
tín dụng được phép.
 
Phát hành và sử dụng thẻ thanh toán
1. Trên lãnh thổ Việt Nam, người cư trú, người không cư trú là cá nhân có
thẻ quốc tế được sử dụng thanh toán tại tổ chức tín dụng được phép và các đơn
vị chấp nhận thẻ.
2. Các đơn vị chấp nhận thẻ chỉ được nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam
từ ngân hàng thanh toán thẻ.
3. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định
việc phát hành, sử dụng thẻ phù hợp với mục tiêu quản lý ngoại hối.