QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

vinasc-city-59

Quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực
hiện quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối, xây dựng và ban hành chính sách
quản lý ngoại hối, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ chứng
từ và thông tin báo cáo.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động ngoại hối trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Các biện pháp bảo đảm an toàn
Khi xét thấy cần thiết, để bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, Chính
phủ được áp dụng các biện pháp sau đây:
1. Hạn chế việc mua, mang, chuyển, thanh toán đối với các giao dịch trên
tài khoản vãng lai, tài khoản vốn;
2. Áp dụng các quy định về nghĩa vụ bán ngoại tệ của người cư trú là tổ
chức;
3. Áp dụng các biện pháp kinh tế, tài chính, tiền tệ;
4. Các biện pháp khác.
Chế độ thông tin báo cáo
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm ban hành, thanh tra, kiểm
tra việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo, phân tích, dự báo và công bố thông
tin về hoạt động ngoại hối.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành thu
thập thông tin, số liệu nhằm phục vụ công tác quản lý ngoại hối của Nhà nước
và lập cán cân thanh toán quốc tế.

Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm báo cáo các thông tin liên quan
đến hoạt động ngoại hối cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tổ chức, cá nhân có hoạt động ngoại hối thực hiện việc cung cấp thông tin,
số liệu theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng được
phép theo quy định của pháp luật.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm báo cáo
thông tin, số liệu về hoạt động ngoại hối cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
nhằm phục vụ công tác quản lý ngoại hối của Nhà nước và lập cán cân thanh
toán quốc tế.