NỘI DUNG CỦA SẢN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

NỘI DUNG CỦA SẢN PHẨM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI

vinasc-city-28

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động quảng cáo thương mại

 

1. Việc sử dụng sản phẩm quảng cáo thương mại có chứa đựng những đối tượng được
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải được sự đồng ý của chủ sở hữu đối tượng được bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ đó.
2. Thương nhân có quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng
cáo thương mại theo quy định của pháp luật.
Sản phẩm quảng cáo thương mại có nội dung so sánh
với hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Thương nhân có quyền so sánh hàng hóa của mình với hàng giả, hàng vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ trong sản phẩm quảng cáo thương mại sau khi có xác nhận của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền về việc sử dụng hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh.
Bảo vệ trẻ em trong hoạt động quảng cáo thương mại
1. Quảng cáo thương mại đối với hàng hóa là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em phải
tuân thủ theo các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng
cho trẻ em.
2. Không được lợi dụng sự thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm của trẻ em để đưa vào
nội dung sản phẩm quảng cáo các thông tin sau đây:
a) Làm giảm niềm tin của trẻ em vào gia đình và xã hội;
b) Trực tiếp đề nghị, khuyến khích trẻ em yêu cầu cha mẹ hoặc người khác mua hàng
hóa, dịch vụ được quảng cáo;
c) Thuyết phục trẻ em về việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo sẽ có lợi thế
hơn những trẻ em không sử dụng hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo;
d) Tạo cho trẻ em suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây
ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.