Nội dung các thủ tục dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tóm tắt_ Kiểm toán báo cáo tài chính

Nội dung các thủ tục dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tóm tắt_ Kiểm toán báo cáo tài chính

Nội dung các thủ tục

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

08. Để làm cơ sở đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính tóm tắt, kiểm toán viên phải thực hiện các thủ tục sau và bất kỳ thủ tục nào khác mà kiểm toán viên thấy cần thiết: Dịch vụ kiểm toán

(a) Đánh giá xem liệu báo cáo tài chính tóm tắt có trình bày thỏa đáng nội dung các thông tin tóm tắt và có xác định rõ bộ báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán hay không; Dịch vụ kiểm toán

(b) Khi báo cáo tài chính tóm tắt không được đính kèm với báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán, kiểm toán viên phải đánh giá xem báo cáo tài chính tóm tắt có trình bày rõ:

(i) Cá nhân hoặc nguồn nào có thể cung cấp báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán; hoặc Dịch vụ kiểm toán

(ii) Pháp luật và các quy định có quy định về việc không nhất thiết phải cung cấp báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán cho người sử dụng báo cáo tài chính tóm tắt và quy định các tiêu thức cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tóm tắt;

(c) Đánh giá xem báo cáo tài chính tóm tắt có công bố thỏa đáng các tiêu thức áp dụng hay không; Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán

(d) So sánh báo cáo tài chính tóm tắt với các thông tin liên quan trong báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán để xác định xem báo cáo tài chính tóm tắt có phù hợp hoặc có thể được tính toán lại từ các thông tin liên quan trong báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán hay không; Dịch vụ kiểm toán

(e) Đánh giá xem báo cáo tài chính tóm tắt có được lập và trình bày dựa trên các tiêu thức áp dụng hay không;

(f) Xét từ mục đích lập báo cáo tài chính tóm tắt, đánh giá xem báo cáo tài chính tóm tắt có đủ các thông tin cần thiết và được trình bày tổng hợp ở mức độ thích hợp để tránh dẫn đến hiểu lầm trong các trường hợp cụ thể hay không; Dịch vụ kiểm toán

(g) Đánh giá xem bộ báo cáo tài chính (đầy đủ) đã được kiểm toán có được cung cấp dễ dàng cho người sử dụng báo cáo tài chính tóm tắt mà không có những cản trở nào hay không, trừ khi pháp luật và các quy định có quy định là bộ báo cáo tài chính Dịch vụ kiểm toán

(đầy đủ) đã được kiểm toán không nhất thiết phải cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính tóm tắt và có quy định các tiêu thức cho việc lập báo cáo tài chính tóm tắt (xem hướng dẫn tại đoạn A8 Chuẩn mực này).