Người làm kế toán, đơn vị kế toán cần lưu ý một số hành vi bị cấm theo dự thảo luật kế toán 2015

dich-vu-ke-toan-tai-tphcmĐể hạn chế những rủi ro pháp lý liên quan đến kế toán, Vinasc giới thiệu  nội dung Các hành vi bị cấm theo dự thảo luật kế toán

1. Giả mạo, khai man, hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa chứng từ kế toán, hóa đơn và các tài liệu kế toán khác.

2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

3. Để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị kế toán hoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán.

4. Huỷ bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước thời hạn lưu trữ quy định tại Điều 42 của Luật này.

5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán trong việc thực hiện công việc kế toán trái với quy định của Luật này.

7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh.

8. Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 55 của Luật này.

9. Cho thuê, cho mượn, đi thuê, đi mượn chứng chỉ kế toán viên, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức;

10. Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán;

11. Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc không tuân thủ quy định về hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật này;

12. Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp khi kinh doanh mà chưa được Bộ Tài chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong các giao dịch;

13. Thuê các tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;

14. Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

15. Vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kế toán.