VINASC: Nghị định 20/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

1. Các bên có quan hệ liên kết

Theo Nghị định số 20/2017, các bên có mối quan hệ liên kết là:
– Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia; Hoặc
– Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. Các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017 quy định căn cứ vào đặc điểm của giao dịch liên kết, tính sẵn có của thông tin dữ liệu và bản chất của phương pháp xác định giá để lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết trong các phương pháp sau:
+ Phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập;
+ Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập;
+ Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết.

3. Xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù

– Theo Nghị định số 20/CP, các giao dịch liên kết không phù hợp với giao dịch độc lập hoặc không tạo ra doanh thu cho người nộp thuế thì không được trừ vào chi phí tính thuế các chi phí thanh toán cho bên liên kết sau: Thanh toán cho bên liên kết mà không thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có thực hiện nhưng không tương xứng với giá trị giao dịch; thanh toán cho bên liên kết không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan; thanh toán cho bên liên kết cư trú ở vùng không thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Cũng theo Nghị định 20, khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế chỉ được trừ không quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao của người nộp thuế.

4. Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Nghị định 20 quy định người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết khi các bên liên kết nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam với cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế.
Ngoài ra, Nghị định số 20/2017 cũng quy định các trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có hiệu lực ngày 01/5/2017.

Dịch vụ kế toán Vinasc