Năm 2019, huy động NSNN từ thuế, phí bằng khoảng 21% GDP kế hoạch tài chính

Đây là mục tiêu được đề ra tại Thông tư 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021.

Dich-vu-ke-toan 2Trong đó, về xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính đề ra một số phương hướng nổi bật như:

– Phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí so với giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2019 khoảng 21%.

– Dự toán thu nội địa năm 2019 bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 12 – 14% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Dự toán này không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế.

Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4 – 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2018.

Thông tư 54 có hiệu lực từ ngày 23/7/2018.