MỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN (TT)

MỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC KIỂM TOÁN (TT)

vinasc-city-28

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán

1. Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong
thời gian từ 12 tháng đến 24 tháng đối với tổ chức kiểm toán vẫn tiếp tục kinh doanh các dịch vụ
theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật Kiểm toán độc lập khi đã bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ
kiểm toán.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức không được cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán nhưng không làm thủ tục xóa ngành nghề
kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày thay
đổi đăng ký kinh doanh gần nhất.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng; đối với tổ chức không đủ điều kiện
kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định nhưng sử dụng cụm từ "kiểm toán" trong tên gọi.
3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ
kiểm toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, đối với tổ chức kiểm toán vẫn tiếp
tục kinh doanh các dịch vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật Kiểm toán độc lập khi đã bị
thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này.