MỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (TT)

MỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN (TT)

vinasc-city-28

Xử phạt hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo vi
phạm một trong các hành vi sau đây:
a) Không gửi cho Bộ Tài chính đầy đủ hồ sơ tài liệu trước khi mở khóa học;
b) Tổ chức một lớp học bồi dưỡng kế toán trưởng quá 100 học viên;
c) Tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng trong thời gian quá 6 tháng;
d) Không thông báo, báo cáo cho Bộ Tài chính nội dung liên quan đến khóa học theo quy
định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo vi phạm một
trong các hành vi sau đây:
a) Không đảm bảo về nội dung, chương trình và thời gian học cho học viên theo quy định;
b) Sai phạm về việc sử dụng tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng;
c) Lưu giữ hồ sơ liên quan đến khóa học không đầy đủ, không đúng thời gian theo quy
định.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở đào tạo vi phạm một
trong các hành vi sau đây:
a) Mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi không đủ điều kiện;
b) Mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho người nước ngoài khi chưa được Bộ Tài
chính chấp thuận;
c) Cấp chứng chỉ kế toán trưởng cho học viên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện;
d) Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng cho học viên không phù hợp với kết quả thi;
đ) Quản lý phôi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng của cơ sở đào tạo không đúng
quy định của Bộ Tài chính.

4. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại
Điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều này.