Luật kế toán số 88/2015: Tổng hợp những điểm mới so với luật kế toán 2003

dich-vu-ke-toan-tai-tphcmTổng hợp Những điểm mới của Luật kế toán 2015

Luật Kế toán ( sửa đổi), Luật số 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 bao gồm 6 chương, 74 Điều quy định công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế toán.

Luật Kế toán chủ yếu quy định những nội dung mang tính nguyên tắc trong hoạt động kế toán. Việc quy định cụ thể về chế độ kế toán đối với từng lĩnh vực sẽ được điều chỉnh bằng các văn bản dưới luật để phù hợp với thực tiễn. Những nội dung chính của Luật kế toán bao gồm:

Về đối tượng áp dụng: Vẫn giữ nguyên các đối tượng như Luật kế toán 2003.

Nguyên tắc kế toán: Vẫn áp dụng nguyên tắc giá gốc, nhưng có bổ sung thêm được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính. Đối với các khoản mục có gốc ngoại tệ và các tài sản hoặc nợ phải trả có giá trị biến động thường xuyên: Phải được đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.

Về hình thức kế toán: Luật cũng nói rõ chỉ chấp nhận hình thức kế toán quản trị và kế toán tài chính, không chấp nhận các hình thức kế toán khác.

Những hành vi bị cấm: Luật kế toán nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với kế toán và đơn vị dịch vụ kế toán.

Về chứng từ kế toán: Luật kế toán có quy định cụ thể về chứng từ điện tử: Nếu chứng từ điện tử được lưu trữ trên các phương tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ. Luật cũng quy định về việc bảo quản, lữu trữ và xử lý khi mất chứng từ kế toán

Về tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán: Luật kế toán 2015 quy định về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán

Về sổ sách kế toán:Luật kế toán 2015 quy định cụ thể về sổ sách kế toán trong doanh nghiệp. Nghiêm cấm các đơn vị kế toán lâp hai hệ thống sổ sách kế toán

Về báo cáo tài chính: Luật kế toán 2015 quy định cụ thể về các mẫu biểu báo cáo tài chính của đơn vị kế toán và của nhà nước. Đồng thời cũng quy định về việc công khai báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm tra báo cáo tài chính:Luật kế toán quy định cụ thể việc kiểm tra báo cáo tài chính, với quyền và trách nhiệm của đơn vị kiểm tra và đơn vị kế toán

Quy định về kiểm kê tài sản: Luật kế toán 2015 quy định cụ thể về việc kiểm kê tài sản trước khi lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán

Về bảo quản, lựu trữ tài liệu kế toán: Quy định về trách nhiệm của đơn vị kế toán trong việc bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán

Về công việc cảu kế toán khi chia tách, hợp nhất… đơn vị kế toán: Luật kế toán quy định công việc của kế toán trong những trường hợp cụ thể

Về tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán: Luật kế toán 2015 quy định cụ thể về bộ máy kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán

Về kế toán trưởng:Luật kế toán 2015 quy định cụ thể chức năng, quyền hạn và tiêu chuẩn của kế toán trưởng:

Về hành nghề dịch vụ kế toán: Luật kế toán quy định cụ thể điều kiện hành nghề, doanh nghiệp hành nghề kế toán, đồng thời quy định cụ thể việc tư vấn kế toán cũng được xem là cung cấp dịch vụ kế toán. Vì vậy, buộc phải đăng ký hành nghề theo quy định. Quy định mới về việc cung cấp dịch vụ kế toán, đó là cung cấp dịch vụ qua biên giới.

Về điều kiện và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán:Luật quy định cụ thể hồ sơ, cũng như điều kiện để một đơn vị được cung cấp dịch vụ kế toán. Đồng thời quy định cụ thể những doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ kế toán.

Về việc xác định giá khi bán tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả: Xác định phụ hợp với giá thị trường có thể nhận được khi bán một tài sản hoặc chuyển nhượng một khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị. Đây là một điểm mới trong chính sách kế toán của Việt nam.

Về kiểm tra kế toán:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định kiểm tra kế toán đối với các đơn vị kế toán trên địa bàn do mình quản lý.