LẬP, CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

LẬP, CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

vinasc-city-59

Quy trình lập, gửi báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện

1. Kho bạc Nhà nước cấp huyện lập và gửi báo cáo theo quy trình sau:
a) Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại thông tin trên các Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của các
đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này;
b) Phối hợp với các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định này hoàn thiện Báo cáo cung
cấp thông tin;
c) Tổng hợp thông tin báo cáo và xử lý các thông tin trùng lắp;
d) Lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện theo biểu mẫu quy định;
đ) Gửi Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện cho Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để lập Báo
cáo tài chính nhà nước tỉnh, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân và cơ quan tài chính đồng cấp để
biết.
2. Thời hạn lập, gửi Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện: Trước ngày 30 tháng 6 của năm
tài chính tiếp theo.

Quy trình lập, gửi báo cáo tài chính nhà nước tỉnh
1. Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh lập, gửi báo cáo theo quy trình sau:
a) Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại thông tin trên Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính huyện quy
định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 Nghị định này và các Báo cáo cung cấp thông tin tài chính của
các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này;
b) Phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị khác quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này
hoàn thiện Báo cáo cung cấp thông tin tài chính;
c) Tổng hợp thông tin báo cáo và xử lý các thông tin trùng lắp;
d) Lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh theo biểu mẫu quy định;
đ) Gửi Kho bạc Nhà nước để lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc; gửi Sở Tài chính để biết;
đồng thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. Thời hạn lập, gửi Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh: Trước ngày 01 tháng 10 của năm tài chính
tiếp theo.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất là 12 tháng sau khi kết
thúc năm tài chính.